search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

FRA vägleder om rättssäker terrorbekämpning

Terrorismbekämpning är nödvändig, men riskerar att inskränka grundläggande fri- och rättigheter, konstaterar EU:s myndighet för grundläggande rättigheter, FRA. I en rapport lämnar myndigheten förslag till EU och medlemsstaterna för att begränsa inskränkningarna.

EU-myndigheten FRA följer varje år upp tillämpningen av direktivet om bekämpande av terrorism och hur det påverkar grundläggande fri- och rättigheter. Årets rapport pekar på en rad problemområden, där terrorismbekämpningen riskerar att oproportionerligt begränsa människors rättigheter. Bland annat är de straffrättsliga regler som införts i de olika EU-länderna många gånger oklara, och omfattar vagt definierade handlingar, som ”deltagande i en terroristorganisation”.

Ett annat problem är att lagstiftningen kring terrorism ofta fokuserar på frågan om det finns uppsåt till terrorhandlingar. Sådana regler ökar risken för att de brottsbekämpande myndigheterna, utifrån subjektiva bedömningar, ska anse att det finns sådant uppsåt, och att bevisbördan i praktiken därmed flyttas över till den misstänkte.

FRA lämnar i rapporten sex olika rekommendationer till EU:s institutioner och medlemsstaterna för att minska krocken mellan terrorismbekämpning och fri- och rättigheter. Studien bygger på intervjuer med experter i sju olika länder samt allmänna efterforskningar. Sverige var i år ett av de länder som medverkade med experter.

Direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism – inverkan på de grundläggande rättigheterna och friheterna (sammanfattning)

FRA:s rekommendationer

  1. Säkerställ att den straffrättsliga lagstiftningen på området terrorismbekämpning är förutsebar och tydlig.
  2. Undvik att kriminalisera lagliga aktiviteter därför att dessa kan kopplas till terrorism, och tillämpa objektiva kriterier för att fastställa uppsåt till terroristbrott.
  3. Se till att utredningsverktyg och bevisregler är kringgärdade av effektiva skyddsmekanismer.
  4. Undvik att rikta terroristbekämpande åtgärder direkt mot en viss grupp, och i synnerhet mot muslimer.
  5. Åtgärder för att bekämpa terrorism ska enbart riktas mot handlingar som utgör terrorism, inte andra brott.
  6. Proportionalitetsbedömningar och effektiva rättsmedel måste känneteckna även antiterrorismåtgärder av administrativ natur.
Annons
Annons