search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag om preventiva tvångsmedel sågas av expert

En utredning vill utöka användningen av tvångsmedel i preventivt syfte. Men advokaten Sargon De Basso, expert i utredningen, är starkt kritisk.

Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15) överlämnade den 24 oktober ett delbetänkande. Utredaren, den tidigare lagmannen Inger Söderholm, föreslår där bland annat att tillämpnings­området för den så kallade preventivlagen utökas. Resultatet blir att hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig avlyssning och hemlig dataavläsning, ska kunna användas utanför en brottsutredning i syfte att förhindra allvarliga brott inom kriminella nätverk.

En av utredningens experter, advokaten Sargon De Basso, ifrågasätter dock förslagen i ett särskilt yttrande. De Basso är bland annat tveksam till behovet av den föreslagna utökningen. Han pekar också på att en rad andra åtgärder mot den grova brottsligheten redan genomförts, men ännu inte utvärderats.

Vidare skriver Sargon De Basso att effekten av preventiva tvångsmedel är osäker och att de föreslagna insatserna riskerar att missbrukas, samt att ”övervakning av personer som inte är misstänkta för brott utgör ett mycket ingripande integritetsintrång”.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52).

Annons
Annons