search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stora brister i kontrollen av distansbiträdens ersättningar

Tingsrätterna följer inte reglerna om förhandsbesked och slutliga beslut om ersättning för merkostnader till distansbiträden fullt ut. Det visar en granskning av Justitiekanslern.

Justitiekanslern kontrollerar ersättningar till rättsliga biträden, och kan bland annat överklaga beslut som rör ersättningsfrågor. En stor del av de beslut som överklagades av JK under 2021 rörde positiva förhandsbesked och slutliga beslut om ersättning för merkostnader till distansbiträden. Under hösten 2021 beslutade JK därför att särskilt granska just dessa ärenden.

Granskningen, som redovisades under sommaren, visade på flera brister från tingsrätternas sida när det gäller att underrätta JK om förhandsbesked om och ersättningar för merkostnader. I fråga om förhandsbesked framkom det i granskningen att domstolarna missat att underrätta JK i en majoritet av de fall där de lämnat positiva förhandsbesked om merkostnader. Granskningen indikerar också att Justitiekanslern inte underrättas om många slutliga beslut om ersättning för merkostnader.

JK pekar också på att många distansbiträden i de granskade fallen begärt förhandsbesked sent i processen. Det finns dessutom gott om exempel på att biträden har framställt anspråk på och tillerkänts ersättning för merkostnader av allmänna medel, trots att det aldrig begärts något förhandsbesked.

JK konstaterar att de upptäckta bristerna är allvarliga och att de kan innebära att myndigheten i praktiken fråntas sin överklagandemöjlighet. I och med detta berövas JK också ett viktigt verktyg för att säkerställa att rättshjälpssystemet används på rätt sätt.

Om ersättning för distansbiträden

Ett offentligt biträde som har sin verksamhet långt ifrån den ort där målet eller ärendet huvudsakligen hanterats får ersättning för merkostnader på grund av avståndet bara om det finns särskilda skäl. Om biträdet begär det, kan domstolen lämna förhandsbesked i frågan om merkostnaderna kommer att omfattas av rätten till ersättning.

Annons
Annons