search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2022/0246 Betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

R-2022/0579 Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

R-2022/0691 Departementspromemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)

R-2022/0723 Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)

R-2022/0750 Promemorian Rätt till betalkonto i flera banker

R-2022/0812 EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

R-2022/0884 Promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

R-2022/0887 Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll

R-2022/0910 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

R-2022/1015 Kriminalvårdens remiss av Kriminalvårdens förslag till ändringar i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder (KVFS 2011:5) (FARK Frivård)

R-2022/1016 Kriminalvårdens remiss av Kriminalvårdens förslag till ändringar i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensiv­övervakning med elektronisk kontroll (KVFS 2011:6) (FARK IÖV)

R-2022/1017 Promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

R-2022/1057 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn 4R-2022/1059 EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättsmissbruk

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.