search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Andrews, Oskar: Borgenärskollektiv : en studie av fyra borgenärskollektivs rättsliga klassificering (Jure. 578 s. Diss. Stockholms universitet, 2022)

Bengtsson, Bertil: Produktansvaret : en översikt / Bertil Bengtsson, Harald Ullman
(5. uppl. Iustus. 134 s.)

BRÅ rapport 2022:2: Tore 2 : en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje (Stockholm : BRÅ, 2022)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist, red., Malin Christensson, Magnus Granlund, Lars Lund, Christer Olofsson, Jimmie Söndergaard & Fredrik Wernheden (28. uppl. Studentlitteratur. 956 s.)

Etiska perspektiv på polisarbete /Rolf Granér, Malin Wieslander, red. (Studentlitteratur. 284 s.)

Festskrift till Maarit Jänterä-Jareborg / redaktörer: Marie Linton & Mosa Sayed (Iustus. 2022. 358 s.)

Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt : makars & sambors egendom & bostad, gåva, arv, testamente & boutredning (10. uppl. Norstedts Juridik. 286 s.)

Jul Clausen, Nis: Sikkerhed i fordringer / Nis Jul Clausen, Camilla Hørby Jensen (9. udg. København : Karnov Group, 2021. 185 s.)

Kragh, Martin: Det fallna imperiet : Ryssland och väst under Vladimir Putin (Fri tanke. 339 s.)

Landeman, Marc: Markåtkomst­ersättning (Jure. 706 s. Diss. Uppsala universitet, 2022)

Law, AI and digitalisation / eds. Katja de Vries and Mattias Dahlberg (Iustus. 543 s. De lege ; 2021)

Lind, Göran: Sambolagen m.m. : en kommentar (2. uppl. Norstedts Juridik. 377 s. Blå biblioteket)

Polisiärt arbete i utsatta områden : utmaningar och möjligheter / Mehdi Ghazinour, Malin Eriksson, red. (Studentlitteratur. 290 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan Ramberg och Johnny Herre (10. uppl. Norstedts
Juridik. 309 s.)

Samuelsson, Per: AB 04 : en kommentar (3. uppl. Norstedts Juridik. 547 s.)

Tørum, Amund Bjøranger: Reassuransekontrakter : norsk og nordisk rett i komparativ belysning (Oslo : Universitetsforl. 434 s.)

Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor / [med bidrag av] Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O. Johansson, Britta Behrendt Jonsson, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman (Jure. 254 s.)

Åhman, Karin: Grundläggande rättigheter och juridisk metod : 2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning (3. uppl. Norstedts Juridik. 147 s.)

Annons
Annons