search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område

Författare: Fredrik Rådman, Therése ­Fridström Montoya

Förlag: Norstedts Juridik

Regler om sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. Reglerna anses dock i många fall snåriga och svåra att tillämpa, inte minst på grund av de många undantagssituationer då sekretessen får vika för andra intressen. Boken behandlar ett antal av dessa sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för enskilda och/eller andra myndigheter. I denna uppdaterade andra upplaga behandlas bland annat nya bestämmelser som gör det möjligt för socialtjänsten att lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter. Författarna lyfter också fram många exempel på hur reglerna har tolkats av domstolar och Justitieombudsmannen.

Aktiebolagets och försäkringsföretagets ­organisation

Författare: Alexander R. Besher

Förlag: Norstedts Juridik

Boken belyser aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation och fokuserar särskilt på styrelsens och den verkställande direktörens funktion och ansvar. Utöver svensk associationsrätt behandlas brittisk, irländsk, fransk, tysk, dansk, finsk och norsk associationsrätt samt hur begreppet förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan (FLT-organ) har implementerats i dessa rättsordningar. Vidare analyseras en rad centrala associationsrättsliga frågeställningar av vikt framför allt med avseende på styrelsen och den verkställande direktören. Verket fyller en lucka i svensk rättslitteratur eftersom det har saknats en framställning som på djupet behandlar både aktiebolag och försäkringsföretag ur ett associationsrättsligt perspektiv.

Jubileumsbok
”Lagens öga” –  Hovrätten över Skåne och Blekinge firar 200 år

Hovrätten över Skåne och Blekinge instiftades och invigdes år 1821, ursprungligen med säte i Kristianstad. Domstolens 200-årsjubileum har uppmärksammats på olika sätt under 2021/2022, bland annat med utgivningen av boken Lagens öga : Hovrätten över Skåne och Blekinge 1821–2021. Boken, skriven av rättshistorikerna Kjell Åke Modéer, professor emeritus, och Martin Sunnqvist, docent vid Lunds universitet, berättar om hovrättens 200-åriga historia men beskriver även de rättsliga förhållandena i Skåne och Blekinge innan hovrätten fanns. Boktiteln ”Lagens öga” anknyter bland annat till Esaias Tegnérs kända vers till hovrätten vid dess inrättande. Boken är utgiven av Institutet för rättshistorisk forskning och ingår i serien Rättshistoriska studier.

Antologi
Ändrade förhållanden, Johan Axhamn, Birgitta Nyström, Ola Svensson, red., Norstedts Juridik

Principen att avtal ska hållas är centralt inom avtalsrätten. Trots denna grundläggande princip förekommer situationer där skyldigheten att följa ingångna avtal inte kan hållas på grund av ändrade förhållanden. I denna antologi presenteras 12 uppsatser som undersöker frågan om ändrade förhållanden i avtalsrelationer utifrån olika juridiska perspektiv. Flera av uppsatserna är skrivna mot bakgrund av aktuella händelser som covid-19-pandemin och dess åtgärder, medan andra har mera generella infallsvinklar på avtal och ändrade förhållanden. Boken är utgiven inom ramen för ACLU:s (Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet) verksamhet och är den tredje boken ACLU publicerar.

Festskrift
A life in criminology : Festschrift to Jerzy Sarnecki, Robert Andersson,
Paula ­Wahlgren, red., Iustus

Professor emeritus Jerzy Sarnecki har i flera decennier varit tongivande inom svensk kriminologi, särskilt vad gäller ungdomsbrottslighetens utveckling och omfattning – som forskare, lärare, expert i flera statliga utredningar, författare, debattör med mera. A life in criminology är en hyllning till honom och hans bidrag till ämnet kriminologi. Boken innehåller artiklar från en rad vänner och kollegor inom områdena straffrätt, kriminologi och kriminalpolitik.

Annons
Annons