search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Försvararen måste upprätthålla oberoendet mot klienten

I juni uteslöt Advokatsamfundets disciplinnämnd en advokat ur samfundet i ett uppmärksammat ärende. Advokaten hade inlett en relation med en klient, som var både misstänkt för och utsatt för allvarliga brott, och som hon var offentlig försvarare och målsägandebiträde för. Genom sitt agerande hamnade hon i ett sådant beroendeförhållande till klienten att hon inte kunde upprätthålla den oberoende ställning som krävs av en försvarare.

Advokat Biörn Riese, ledamot av disciplinnämnden, förklarar att utgångspunkten för beslutet är försvararens oberoende:

– Ett vänskaps- eller kärleksförhållande med en person innebär generellt sett inte i sig något hinder för en advokat att åta sig ett uppdrag för personen. Men utgångspunkten i det här fallet är att det gäller ett försvararuppdrag, och då förhåller det sig annorlunda, säger han.

Strängare advokatetiska regler gäller inte för försvarare än för andra advokater.

– Däremot är försvararrollen speciell – särskilda utmaningar kan uppkomma för advokater med försvararuppdrag. Det är viktigt att försvararen upprätthåller en självständig och oberoende ställning mot den misstänkte i alla avseenden. Det är en grundläggande förutsättning för att advokaten ska kunna ta tillvara den misstänktes rätt med nit och omsorg och verka för sakens riktiga belysning, som försvararens uppgift uttrycks i rättegångsbalken. Klienten kan framföra krav eller önskemål som är svåra att tillbakavisa, om försvararen är för nära den misstänkte, säger Biörn Riese.

Advokaten i beslutet förordnades först till offentlig försvarare för klienten sommaren 2019. Våren 2020 inledde hon en personlig relation med honom, och därefter åtog hon sig ytterligare uppdrag för honom. Disciplinnämnden skriver i sitt beslut att advokaten inte borde ha åtagit sig några försvararuppdrag för klienten efter att den personliga relationen inleddes. I mitten av september 2020 frånträdde advokaten ett uppdrag där hon hade biträtt klienten vid ett polisförhör, efter påpekande från åklagaren att det var olämpligt att hon hade ett sådant uppdrag med hänsyn till hennes relation till klienten.

Disciplinnämnden konstaterar att advokaten allvarligt har åsidosatt sina plikter som advokat genom att åta sig ytterligare uppdrag för klienten efter att hon hade inlett en relation med honom och frånträda uppdragen först efter åklagarens påpekande.

Advokaten hade också ett antal ekonomiska transaktioner av olika slag med klienten, som inte följde av försvararuppdraget, bland annat genom att låta klienten uppehålla sig i hotellrum och i en lägenhet som hon hade hyrt, betala utgifter för klienten, swisha pengar till klientens släktingar, göra det möjligt för klienten att få tillgång till ett konto som tillhörde henne och låta klienten disponera hennes bil. Genom allt detta bröt hon mot förbudet mot ekonomiska transaktioner med klienten och bröt därigenom allvarligt mot god advokatsed.

Klienten var inblandad på den ena sidan av en konflikt mellan kriminella gäng. Enligt disciplinnämnden är det utrett att advokaten lämnade uppgift till sin klient och till en annan person om namnet på en presumtiv klient från den andra sidan i konflikten, som hade sökt advokaten på hennes kontor. Advokaten hade inte rätt att föra den informationen vidare. Genom att ändå göra det, bröt hon mot god advokatsed.

I beslutet konstaterar disciplinnämnden att advokaten genom sitt agerande flagrant har brustit i kravet på integritet och oberoende mot klienten. Det har inte varit fråga om någon enstaka händelse där advokaten har agerat i strid med vad som förväntas och krävs av en advokat, särskilt av en försvarare.

– Nämnden fann att det har funnits en risk för att advokaten har jämnat vägen för klientens brottsliga verksamhet, och att hon i vart fall främjade klientens intressen på ett otillbörligt sätt. Sammantaget ansågs det hela innebära att advokaten hamnade i ett sådant beroendeförhållande till klienten, att hon inte hade den fria och oberoende ställning mot honom som krävdes för att fullgöra försvararuppdraget, säger Biörn Riese.

Enligt disciplinnämnden bedrev advokaten inte sin verksamhet på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. I stället har hennes agerande allvarligt äventyrat advokatens kärnvärden, särskilt upprätthållandet av oberoende och integritet. Disciplinnämnden fann att omständigheterna var synnerligen försvårande och uteslöt advokaten.

Beslutet om uteslutning har överklagats till Högsta domstolen.

Annons
Annons