search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet hemställer om höjda straffavgifter

Den 28 juni överlämnade Advokatsamfundet en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna höja straffavgiften. Nu ligger bollen hos regeringen.

Redan i januari 2021 tog Advokatsamfundets styrelse initiativ till att se över nivån på straffavgifterna. I september 2021 presenterades ett förslag om nya nivåer på straffavgiften, med ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr. Förslaget har nu behandlats av Advokatsamfundets avdelningar, som alla ställt sig bakom det.

Vid årets fullmäktigemöte i juni beslutade Advokatsamfundet om stadgeändringar för att möjliggöra de nya reglerna. Men eftersom straffavgiftens nivå är reglerad i lag krävs nu att regeringen och riksdagen agerar för en lagändring, innan några nya regler eller belopp kan tillämpas.

– Det är viktigt att disciplinnämnden har tillgång till effektiva sanktioner som är väl avvägda i förhållande till allvarligheten av överträdelserna. Eftersom maxbeloppet på straffavgiften varit oförändrat i så många år, tyckte vi att det var nödvändigt att se över om det fanns skäl att höja det. Vi hoppas nu att regering och riksdag ska hålla med oss om våra förslag och vidta de lagändringar som vi tycker behövs, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets hemställan ska nu behandlas av Justitiedepartementet, som sedan kan föreslå ändringar i rättegångsbalken.

Om straffavgiften

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet. Straffavgiften får i dag vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Högsta belopp har inte ändrats sedan 1997.

Annons
Annons