search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

En satsning för rättsstatens skull

Kanske behöver man läsa Franz Kafkas ”Processen” för att förstå varför en rättsstat är angelägen?

Eller så räcker inte det? Man läser om hur Josef K. blir häktad utan att förstå vad han är anklagad för och tänker: ”Det där skulle aldrig hända i Sverige, det är fiktion! Här har vi oberoende institutioner som aldrig skulle låta något liknande ske.”

Och det är sant. Sverige är en rättsstat med fri åsiktsbildning och ett fungerande rättsväsende. Vi behöver inte vara oroliga för att en person kliver in i den egna bostaden en morgon och meddelar att man är häktad.

Men bland alla myndighetsbeslut som fattas i en rättsstat, på olika nivåer, finns erfarenheter som påminner om Josef K:s. Man kan ha skilda definitioner av vad en rättsstat är och hur den ska definieras, men i förlängningen är den till för att ge skydd mot godtycklig maktutövning. Det är därför det är så angeläget att vi har kunskap och reflekterar över vad de olika rättsstatliga principerna innebär och hur rättsstaten fungerar i praktiken.

För att öka kunskapen, förståelsen och engagemanget för rättsstaten har jag tagit initiativ till den rättsstatsskrift som följer med tidskriften i detta nummer.

Om du inte är jurist och läser det här tänker du kanske att begreppet rättsstat är abstrakt och något som känns tämligen självklart i en demokrati som Sverige. Är du jurist är det måhända en teoretisk figur som innefattar vissa viktiga principer, men som normalt inte aktualiseras i den vardagliga yrkesverksamheten. Med rättsstatsskriften hoppas jag kunna bidra till ett ökat intresse för den grundsten som är en förutsättning för vårt demokratiska samhälle.

Skriften har framställts gemensamt med företrädare för domstolar och åklagarväsendet. Vi har olika erfarenheter och perspektiv, men har alla ett ansvar för att värna och ”verkställa” rättsstaten och dess principer i vårt dagliga arbete. För en rättsstat kan inte upprätthållas utan de som arbetar inom rättssamhället. Beslut fattas på skilda platser och på olika nivåer, men kräver utövare som har respekt för rättsstatens principer: legalitet, förutsebarhet, saklighet, opartiskhet och förbud mot diskriminering, bland annat. Rättsstaten innefattar de medborgare som vill få sina rättigheter tillgodosedda, men också de företrädare för rättssamhället som ska tillämpa vår lagstiftning.

Advokatsamfundet arbetar för att alla advokater förtjänar sitt förtroende. Det är en viktig uppgift att se till att advokater följer advokatetiken. Det finns röster i debatten som påstår att vi inte skulle ta detta ansvar på allvar. Det är helt fel. En väl fungerande och effektiv tillsyn över advokater är av allra största betydelse både för ett fortsatt oberoende advokatsamfund, och också för förtroendet för hela vår rättsstat. Även företrädare för andra rättsliga instanser måste förstås förhålla sig till rättsstatens principer. Det är i själva utövandet av ”makten” som rättsstatens legitimitet ligger. Därför är jag så glad för det gemensamma engagemanget i rättsstatsbilagan och för alla experter som har bidragit med sin kunskap. Stort tack!

Jag hoppas att ni läser skriften och reflekterar över vår rättsstat. Den vanmakt och rättslöshet som Josef K. känner ska inte behöva drabba någon.

Mia Edwall Insulander
Advokatsamfundets generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons