search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2022/0183 Betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

R-2022/0247 Betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

R-2022/0354 Promemorian Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

R-2022/0385 Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering
(SOU 2021:94)

R-2022/0469 Betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

R-2022/0492 Slutbetänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

R-2022/0540 Betänkandet En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)

R-2022/0542 Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar, del 2

R-2022/0657 Promemorian En stärkt brottsofferfond

R-2022/0713 Finansinspektionens promemoria Nya krav på att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfakturor och integrera hållbarhetsrisker

R-2022/0726 Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

R-2022/0810 Departementspromemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

R-2022/0820 Finansinspektionens promemoria Tillägg till remiss med förslag på ändringar i regler om gränsöverskridande fonder

R-2022/0828 Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

R-2022/0873 EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter (Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar [EU] 2017/1001 och [EU] 2019/1753 och rådets beslut [EU] 2019/1754, KOM [2022] 174)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons