search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Kunskaperna från min akademiska verksamhet är till nytta för klienterna

Advokat Carl Svernlöv, Baker McKenzie i Stockholm, har blivit adjungerad professor i associationsrätt vid juridiska institutionen på Stockholms universitet.

Mellan 2009 och 2020 var du adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Nu återupptar du din akademiska verksamhet som adjungerad professor i samma ämne vid Stockholms universitet. Vad har fått dig att återvända till akademien?
– Jag har egentligen aldrig lämnat akademien – jag föll för åldersstrecket i högskoleförordningen (högst 12 år som adjungerad professor vid ett universitet) sista december 2020, men har fortsatt undervisa som vanligt i både Uppsala och Stockholm.

Hur kom du ursprungligen att börja undervisa vid universitetet?
– Vägen in till läraruppdraget gick via doktorandutbildningen. När jag påbörjade doktorandstudierna i mitten på 1990-talet, trodde jag att undervisning var en obligatorisk del av forskarutbildningen. Så lite tveksam knallade jag upp till professor Lars Pehrson på fakulteten i Stockholm och sa: ”Här är jag, beredd att börja undervisa.” Lars, å sin sida, tyckte väl att det var bra med ytterligare arbetskraft, och de hade behov, så jag fick börja undervisa. Sedan upptäckte jag hur kul det var! Har du nytta av din akademiska verksamhet i advokatyrket?

Gör din undervisning dig till en bättre advokat?
– Tveklöst. De fördjupade kunskaper som jag får i min akademiska verksamhet hjälper mig att lösa problem i verkliga livet, vilket är till nytta för klienterna.

Och är det en fördel att vara verksam som advokat för den som är akademisk lärare i juridik?
– Ja, det går åt båda håll – min praktiska verksamhet hjälper mig att hitta områden som behöver utforskas i mer djup än man har tid med inom ramen för ett pågående klientuppdrag.

På vilka kurser ska du undervisa?
– Vi har inte riktigt bestämt det än, men det är naturligt att min huvudsakliga verksamhet kommer att ligga dels inom den grundläggande associationsrätten på femte terminen, dels i olika specialkurser i bolags-, aktiemarknads- och börsrätt. Eventuellt kommer jag även att ta fram en ny specialkurs.

Har du funderat på hur länge du vill stanna som adjungerad professor?
– Jag tycker det är väldigt roligt med det akademiska, så jag stannar nog så länge de vill ha mig.

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 2 juni var du mötesordförande. Skilde sig uppdraget från gängse ordförandeuppdrag?
– Det var kanske lite färre frågor och synpunkter från fullmäktige än det brukar vara från aktieägare vid bolagsstämmor.

Hade du förberett dig inför några särskilda utmaningar?
– Nej, men jag läser alltid på Claes Beyers utmärkta artikel om bolagsstämma inför varje stämmosäsong för att fräscha upp minnet om exempelvis hur komplicerade omröstningar bör hanteras [red. anm.: Claes Beyer, ”Om beslut på bolagsstämma”, SvJT 1996 s. 681 ff.]. Jag läste även på reglerna i Advokatsamfundets stadgar om ändring av stadgarna, som ju är lite speciella i ett associationsrättsligt perspektiv.

Var några moment under mötet speciellt intressanta eller oväntade?
– Inget oväntat, men det är ju inte var dag man medverkar till att ändra samfundets stadgar, så det var både roligt och intressant. Om vi inte hade fått ja-röster från minst ¾ av det totala antalet fullmäktige, så hade beslutet fått fattas vid ännu en stämma och då med ²⁄³ majoritet. Men nu blev det som sagt enhälligt bland närvarande fullmäktige, och det räckte med råge.

Annons
Annons
Annons