search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Etiknotiser

Wallander ny vice ordförande

Vid fullmäktigemötet i Stockholm den 2 juni avgick disciplinnämndens vice ordförande Leif Ljungholm. Han ersattes av Magnus Wallander som vice ordförande för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026. Till nya ledamöter av disciplinnämnden valdes Sten Bauer och Lars Kruse för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026.

Fullmäktige: Ja till ändrade stadgar

Advokatsamfundets fullmäktige godkände de föreslagna stadgeändringarna, om inrättande av en straffavgiftsnämnd som ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift. Nämnden ingår i ett arbetsgruppsförslag om en höjning av den högsta straffavgiften till 250 000 kronor.

I och med fullmäktigebeslutet kan nu Advokatsamfundet hemställa hos Justitiedepartementet om ändringar i rättegångsbalken och hos regeringen om att den ska fastställa stadgarna.

Lär mer om etik och god advokatsed

Advokatsamfundets utbildningsverksamhet Advokatakademien fortsätter under hösten att erbjuda kostnadsfria kurser på temat Advokatetik och god advokatsed. Kursen innefattar en genomgång av de grundläggande reglerna och senare praxis, liksom även den formella handläggningen av disciplinärenden. Kursen ges vid ett flertal tillfällen under hösten i Stockholm, Göteborg och Malmö, och kan räknas in i fortbildningskravet för advokater (5 kurs­timmar).

Annons
Annons
Annons