search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Utbildningskravet i korthet

  • Yrkesverksam advokat ska, från och med året efter att inträde i Advokatsamfundet beviljats, varje kalenderår genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning, varav högst 6 timmar kan utgöras av e-utbildning.
  • Direktsänd utbildning får tillgodoräknas på samma sätt som annan strukturerad utbildning under förutsättning att utbildningen uppfyller de krav som anges i riktlinjerna.
  • Om advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning under ett kalenderår får högst 12 timmar av överskjutande tid överföras till nästföljande år.
  • Utbildningen ska vara yrkesrelaterad och ägnad att medföra nytta för advokatens verksamhet. Utöver utbildning med juridiskt innehåll kan även tillgodoräknas utbildning inom andra områden, såsom ekonomi och språk, om innehållet har bäring på advokatverksamhet.
  • Tillfälliga arbetsavbrott, såsom sjukdom, föräldraledighet och liknande, berättigar till nedsättning av utbildningskravet i förhållande till faktisk årsarbetstid, om arbetsavbrottet uppgår till minst tre månader.
  • Advokat är skyldig att dokumentera sina utbildningsaktiviteter.
  • Advokat ska i samband med årsredovisning för sin verksamhet upplysa huruvida föreskrivet utbildningskrav för senast hela kalenderår uppfyllts. Av revisorsintyget till Advokatsamfundet ska framgå att sådan upplysning lämnats.
  • Om advokat inte uppfyllt gällande utbildningskrav får Advokatsamfundets styrelse förelägga advokaten att utan ytterligare uppmaning avhjälpa föreliggande brister och särskilt redovisa sina utbildningsaktiviteter.
  • Föreligger väsentlig brist eller upprepade brister i advokats skyldigheter enligt ovan, kan Advokatsamfundets styrelse väcka frågan om disciplinärende.
Annons
Annons
Annons