search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Unga jurister – blivande advokater?

Jag fick en intressant fråga av en student när jag föreläste på juristprogrammet på Stockholms universitet nyligen:

Vad är skillnaden mellan domares och advokaters oberoende?

Frågan ställdes i en paus lite blygsamt men var högst relevant mot bakgrund av att jag talade, för studenterna i statsrätt, om etiken i juridiken. Jag hade då bland annat berättat om de advokatetiska reglerna, men också annan etik. Det mest grundläggande svaret, förutom att den enskilde domarens självständighet i dömandet är grundlagsfäst, är kanske att medan domare ska vara helt fria från påverkan av andra samhällsorgan och enskilda intressen, så har advokaten i sitt oberoende alltid att dessutom förhålla sig till klientlojaliteten. En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient, men ska som oberoende rådgivare ta tillvara klientens intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten ska agera för klientens räkning, men har ett särskilt ansvar i att följa de advokatetiska reglerna och inte glömma bort att oberoendet också rymmer ett visst mått av oberoende gentemot den egna klienten. En advokat har alltså att upprätthålla sin professionella integritet gentemot klienten och får inte enbart vara en megafon för dennes hållning.

Inte minst den senaste tidens skriverier i medier om advokater som brutit mot det etiska regelverket visar att det är oerhört angeläget att ständigt som advokat påminna sig om oberoendet och integriteten. Att advokatens oberoende alltid ställs i relation till klientlojaliteten kan leda till svåra överväganden. Hur förklarar man till exempel för två syskon som vill ha gemensam hjälp när de riskerar att tvångsomhändertas att man inte kan hjälpa dem båda*? Eller att man inte bör göra gällande att motparten är psykiskt sjuk trots att det är klientens uppfattning?

Jag är glad att jag fick möjligheten att föreläsa om etik för de unga juriststudenterna. Några av dem är förhoppningsvis framtida advokater, men långtifrån alla. En undersökning som gjordes hösten 2021 av undersökningsföretaget Universum om vilken arbetsgivare unga yrkesverksamma jurister helst vill arbeta för visade att många myndigheter fanns med på tio-i-topplistan (Regeringskansliet överst, men också domstolarna, åklagarmyndigheten och polisen) men tyvärr inga advokatbyråer. Det är en viktig framtidsfråga för oss att morgondagens jurister vill arbeta som advokater, men också att de förstår vilken angelägen uppgift det är i vårt rättssamhälle att företräda och hävda enskildas rättigheter (oavsett rättsområde). Många yngre jurister vill arbeta med något som har ”en större mening” än att bara tjäna pengar. Vi behöver bli bättre på att förklara vilken viktig uppgift just advokater har i jämförelse med andra juridiska konsulter och vilket mervärde det ger att värna människors rättigheter. En nödvändig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta göra det är att vi inte tummar på oberoendet.

Så ett till svar på juriststudentens fråga är: Advokaters oberoende är kanske inte lika lätt att förstå vikten av ur ett principiellt och långsiktigt perspektiv. Det är emellertid lika angeläget att garantera som domstolarnas.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

*Ur ett advokatetiskt perspektiv är det inte säkert att så alltid är fallet, men det är en viktig prövning man måste göra i det individuella fallet.

Annons
Annons