search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2021/2613 Betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)

R-2022/0278 Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden

R-2022/0629 Finansinspektionens promemoria Ändring av föreskrifter med anledning av nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

R-2022/0643 Utkast till lagrådsremiss Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

R-2022/0668 Utkast till lagrådsremiss Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

R-2022/0775 Domstolsverkets förslag till ändring av Domstolsverkets föreskrift DVFS 2020:15 om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons