search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nej till självständigt förverkande

Advokatsamfundet ser behovet av brottsbekämpning, men anser att förslaget om självständigt förverkande går alltför långt. Även andra remissinstanser är kritiska, medan polis och åklagare vill gå längre.

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar över 2020 års förverkandeutredning förslaget om att införa en möjlighet till självständigt förverkande. Självständigt förverkande innebär att egendom ska kunna förverkas oavsett om den kan knytas till visst konkret brott eller att någon döms för ett förverkandeutlösande brott.

I remissvaret skriver Advokatsamfundet att det i och för sig är angeläget att staten har möjlighet att förverka brottsvinster, men att det samtidigt måste ställas höga krav på rättssäkerhet när frågor om förverkande aktualiseras. Ändamålet med utredningens förslag kan därför inte anses ”uppväga de intrång och men som det innebär för den enskilde”.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden går på samma linje som Advokatsamfundet, och skriver bland annat att ”[d]en nya förverkandeformen självständigt förverkande av brottsvinster är långtgående och innebär enligt nämnden risker för omotiverade intrång i enskildas integritet”.

Även Riksdagens ombudsmän, JO, ser problem med förslagen om självständigt förverkande och anser att förslagen behöver bearbetas ytterligare innan de läggs till grund för lagstiftning.

Flera remissinstanser pekar också, precis som Advokatsamfundet, på risken för att reglerna kan komma att användas vid så kallade fishing expeditions, då myndigheterna först letar efter tillgångar och därefter undersöker om en viss tillgång kan knytas till brottslighet.

Andra remissinstanser är positiva till förslagen. Åklagarmyndigheten skriver att ”[u]tredningens förslag går i rätt riktning, men kunde gått längre”. Även Polismyndigheten välkomnar det nya verktyget, men anser att ”det föreslagna beviskravet för ett självständigt förverkande av brottsvinster är för högt”.

Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Förslag från 2020 års förverkandeutredning

  • Ett nytt kapitel i brottsbalken och en ny förfarandelag införs.
  • En ny förverkandeform införs som innebär att det ska bli möjligt att ta brottsvinster från kriminella alldeles oavsett om det kan visas att någon har begått ett konkret brott.
  • Möjligheterna att säkra brottsvinster förbättras genom att ett nytt generellt tvångsmedel, penningbeslag, införs.
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
Annons
Annons
Annons