search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Aktiefusk – var går gränsen? : en bok om marknadsmanipulation
Författare: Jonas Myrdal, Jan Leopoldson
Förlag: Norstedts Juridik

Intresset för aktiehandel har växt de senaste åren, samtidigt som möjligheterna till informationsspridning har ökat via olika sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Detta gör att det har blivit allt viktigare att förstå vad marknadsmanipulation innebär och var gränsen mellan laglig och olaglig aktiehandel går. Denna praktiskt inriktade handledning redogör för det övergripande innehållet i de regler som behandlar marknadsmanipulation samt vissa andra närliggande regler. Med utgångspunkt i domstolsavgöranden ges åtskilliga exempel på de vanligaste formerna av marknadsmanipulation. Båda författarna är verksamma som kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Studier rörande påföljdspraxis m.m.
Författare: Catharina Månsson, Björn Hansson, Gina Kezovska, Martin Borgeke
Förlag: Jure

En ny aktualiserad sjunde upplaga av denna kommenterande praxissammanställning, som ges ut både som e-bok och tryckt bok. Boken redogör för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis och är ett välkänt arbetsredskap för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor. Boken har beaktat de senaste lagändringarna och rättsfallen. Bland nyheterna märks nya riktlinjer från 2021 som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande (rättslig vägledning 2021:21) och nya regler om ungdomspåföljder. Boken har två nya kapitel avseende arbetsmiljöbrott och företagsbot vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott.

Handbook of ICC Arbitration: Commentary and Materials
av Thomas H. Webster, ­Michael Bühler, Sweet & Maxwell.

ICC:s skiljedomstol (International Court of Arbitration) är världens ledande skiljedomsinstitut. Nya ICC-regler för skiljeförfarande trädde i kraft den 1 januari 2021. De uppdaterade reglerna är ytterligare ett steg mot ökad effektivitet, flexibilitet och transparens i ICC:s skiljeförfaranden. Bland nyheterna återfinns bland annat utökad omfattning av förenklade skiljeförfaranden och ökade möjligheter att hålla muntliga förhandlingar på distans. Denna handbok som nu kommer i en femte upplaga innehåller artikel-för-artikel-kommentarer till de nya skiljedomsreglerna och vägleder praktikern genom hela skiljedomsprocessen med särskilt fokus på de olika frågor och problem som kan uppkomma.

Ny avhandling

Äganderättspresumtionen i utsöknings­balken

Enligt regeln om äganderättspresumtion i 4 kap. 19 § utsökningsbalken ska lös egendom som finns i makars resp. sambors gemensamma besittning vid utmätning presumeras tillhöra gäldenären ensam. Avhandlingen undersöker regeln ur ett familjerättsligt perspektiv – de rättsliga konsekvenserna för den som är gift eller sambo med en utmätningsgäldenär och vilken betydelse presumtionsregeln har för det rättsliga innehållet i ett äktenskap resp. ett samboförhållande i relation till vad som gäller enligt familjerättslig reglering. Det familjerättsliga perspektivet har hittills ägnats relativt liten uppmärksamhet i den rättsvetenskapliga litteraturen där tidigare studier huvudsakligen behandlat regelns tillämpning i utmätningsprocessen.

Äganderättspresumtionen i 4 kap. 19 § utsökningsbalken : familjerättsliga perspektiv av Marie Göransson, Lunds universitet.

Antologi

Teori och politik : straffrätt i omvandling, ­Andreas Anderberg, Dennis Martinsson & Erik Svensson, red., Iustus.

Under de senaste åren har kriminalpolitiken kommit att stå alltmer i centrum i den politiska och mediala debatten och har seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna. I denna antologi ger en ny generation straffrättare sin syn på samtidens kriminalpolitik. Tolv yngre straffrättsforskare, verksamma vid olika universitet i Sverige, lyfter fram olika ämnen och aktuella frågeställningar med anknytning till bokens titel. Syftet är att belysa och analysera utvecklingen på det samtida kriminalpolitiska och straffteoretiska området. Bidragen behandlar bland annat utvecklingstendenser inom kriminalpolitiken, straffrättsvetenskapens roll och relationen mellan kriminalpolitiken och straffrättsteorin.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons