search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Konsumenttvistnämnden beslutade i 89 ärenden 2021

78 ansökningar och 89 beslut. Det är facit för Konsumenttvistnämndens verksamhet under 2021.

Konsumenttvistnämnden tog under 2021 emot 78 ansökningar om prövning. Det är tio färre än under år 2020, då 88 ansökningar om prövning mottogs.

Slutligt beslut meddelades i 89 ärenden, varav 60 ärenden prövades i sak och 29 ärenden avvisades eller avskrevs.

Samtliga ärenden som prövades i sak avsåg begäran om nedsättning av arvode. I 14 fall bifölls konsumentens begäran om nedsättning helt eller delvis, och i 46 fall avslogs konsumentens begäran. Samtliga beslut var enhälliga.

Konsumenttvistnämnden prövar konsumenters krav mot advokater och advokatbyråer. Nämnden består av fem ledamöter jämte fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Häftet Konsumenttvistnämndens verksamhet 2021 inne­håller en detaljerad redovisning av nämndens verksamhet under året, med bland annat redogörelser för ett urval av de ärenden som nämnden har behandlat.

Häftet finns att ladda ner på Konsumenttvistnämndens webbplats.

Annons
Annons
Annons