search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Höjd straffavgift central fråga vid fullmäktige

Samtliga Advokatsamfundets avdelningar säger ja till förslaget om höjd straffavgift. Det blir nu fullmäktigemötet som får ta ställning till förslaget, som innebär en höjning av den högsta straffavgiften till 250 000 kronor.

Förslaget om en höjd straffavgift har tagits fram av en särskild arbetsgrupp och presenterades i höstas. Det har nu behandlats av Advokatsamfundets avdelningar, som vid sina respektive års­möten ställde sig bakom förslaget.

Arbetsgruppens förslag innehåller, förutom att den maximala straffavgiften ska höjas till 250 000 kronor, även nya regler om möjlighet att överklaga ett beslut om straffavgift och en ny nämnd som ska pröva dessa överklaganden.

Advokatsamfundets huvudstyrelse beslutade vid sitt möte den 21 april i år att lägga fram förslaget om stadgeändringar till årets fullmäktige, som hålls den 2 juni i Stockholm.

För att arbetsgruppens förslag ska kunna genomföras krävs både lagändringar, som beslutas av riksdagen, och stadgeändringar, som beslutas av Advokatsamfundets fullmäktige och som ska fastställas av regeringen.

Om förslaget

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet. Straffavgiften får i dag vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Högsta belopp har inte ändrats sedan 1997.

Vid sitt sammanträde den 22 januari 2021 beslutade Advokatsamfundets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över om det finns skäl att höja taket för straffavgiften samt att identifiera och utreda därmed sammanhängande frågeställningar, särskilt i fråga om överklagbarhet av beslut om straffavgift.

Arbetsgruppen presenterade sin slutrapport i oktober förra året. Arbetsgruppens förslag inkluderar ändringar i såväl rättegångsbalken som Advokatsamfundets stadgar och vägledande regler om god advokatsed och innefattar att spannet för straffavgiften bör ha ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr.

Arbetsgruppen föreslog också att den advokat som ålagts en straffavgift ska ges möjlighet att överklaga beslutet, som då ska prövas av en ny straffavgiftsnämnd.