search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Domstolar inte anpassade till barn

Advokatsamfundet anser inte att fler barn under 15 år som misstänks för brott bör prövas i domstol i bevistalan.

Det framgår av Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott.

Advokatsamfundet säger också nej till införandet av en presumtionsregel om att åklagare ska väcka bevistalan vid brott för vilka det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fem år.

I remissvaret skriver Advokatsamfundet bland annat att domstolarna inte är anpassade för att hantera barn i brottmålsprocessen. ”Att i större utsträckning än i dag behandla skuldfrågan för ett barn under 15 år i domstolarna riskerar att verka stigmatiserande för barnet och kan ses som en eftergift åt de samhällskrafter som ropar efter hårdare tag mot barn och unga i så kallad nätverks- eller gängkontext”, summerar samfundet.

Advokatsamfundet är däremot positivt till förslagen om införandet av möjligheten för målsäganden att få ett juridiskt biträde när ett barn under 15 år misstänks för brott samt till förslaget om en rätt för målsäganden att underrättas efter ett godkänt strafföreläggande.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

Annons
Annons
Annons