search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Etik

Uppdrag för ryska klienter kräver noggranna bedömningar

Sanktionerna till följd av den ryska invasionen av Ukraina har satt frågan om advokatens rätt att lämna ett pågående klientuppdrag på sin spets.

En advokat är inte skyldig att anta uppdrag som erbjuds. Men när advokaten har antagit ett uppdrag, är huvudregeln att det ska fullföljas. Advokaten får lämna uppdraget bara om det finns en skyldighet enligt lag eller andra regler att göra det, eller om det finns något annat giltigt skäl att lämna uppdraget.

Frågan om advokatens möjlighet att frånträda ett uppdrag har ställts på sin spets genom följderna av Rysslands invasion av Ukraina. På grund av invasionen har EU beslutat om en mängd sanktioner mot en rad företag, personer och organisationer i Ryssland. Det innebär att advokater behöver göra noggranna bedömningar när det gäller att åta sig nya uppdrag för ryska klienter. När det gäller pågående uppdrag för klienter som omfattas av sanktioner kan bedömningarna bli ännu svårare: Tillåter, eller kräver, god advokatsed att advokaten frånträder uppdraget? När motsvarar sanktionerna en skyldighet enligt lag att frånträda?

Enligt god advokatsed är en advokat skyldig att frånträda ett antaget uppdrag om en omständighet visar sig som skulle ha medfört skyldighet att avböja uppdraget när det erbjöds, till exempel en intressekonflikt. Advokaten är också skyldig att frånträda uppdraget exempelvis om klienten begär att advokaten ska handla brottsligt eller oetiskt, om klienten förvanskar bevis eller om advokaten har rapporterat klienten till polisen enligt penningtvättslagstiftningen.

Advokaten har också rätt att frånträda uppdraget utan klientens samtycke i några fall: Om klienten undanhöll väsentliga uppgifter när uppdraget antogs, om klienten betungar eller besvärar advokaten orimligt mycket, om klienten instruerar advokaten att utföra uppdraget på ett uppenbart meningslöst sätt, om klienten handlar i strid med advokatens råd eller det är uppenbart på annat sätt att klienten har förlorat förtroendet för advokaten, eller om klienten inte betalar för uppdraget.

Huvudregeln om att advokaten är skyldig att fullfölja ett antaget uppdrag följer av klientlojaliteten. I punkt 1 i de vägledande reglerna om god advokatsed slås fast att en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Klienten ska kunna förlita sig på att advokaten utför sitt uppdrag.

De två största advokatbyråerna i Sverige har båda slutat ta emot uppdrag från ryska företag. Fram till invasionen av Ukraina var Mannheimer Swartling den icke-ryska byrå som hade verkat längst i Ryssland. Det första kontoret i Moskva öppnade redan under Sovjettiden. Byrån har även haft kontor i Sankt Petersburg.

– När Ryssland invaderade Ukraina beslöt vi oss emellertid som en av de första icke-ryska advokatbyråerna att stänga ned vår ryska verksamhet helt och lämna den ryska marknaden permanent. Vi tar inte några uppdrag för ryska företag, oavsett om de är sanktionerade eller inte. De enda uppdrag med anknytning till Ryssland som vi kommer att arbeta med framöver är icke-ryska klienters avvecklingsfrågor, sanktionsfrågor och tvister, säger Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer Swartling.

Advokatfirman Vinge, som hade kontor i Moskva en kort tid i slutet av 1990-talet, har också en restriktiv inställning, förklarar byråns managing partner Maria-Pia Hope:

– Vinge har inga pågående uppdrag från ryska företag eller individer med kopplingar till regimen. Sedan krigsutbrottet har vi inte accepterat uppdrag från några ryska eller belarusiska företag.

Med anledning av situationen i Ukraina har Advokatsamfundet sammanställt riktlinjer och publicerat en minneslista om möjligheten att biträda sanktionslistade klienter. De finns på Advokatsamfundets webbplats, liksom länkar till aktuell information om sanktioner.

Riktlinjer för biträde till klienter på sanktionslista

Möjligheten att biträda en person eller ett företag som omfattas av en sanktion beror på sanktionsförordningens lydelse och innehåll. I princip kan en advokat normalt biträda en sanktionslistad person i rent rättsliga frågor (process, rådgivning, biträde etc.), men inte medverka i eller bistå i affärstransaktioner som innebär att pengar eller egendom går till eller från den sanktionslistade personen eller företaget eller i övrigt gör framtida finansiella åtgärder i strid med sanktionsåtgärder möjliga.

Förutsättningar för att advokat ska kunna ta ett uppdrag åt en sanktionslistad person:

 1. Den svenska myndighet som enligt sanktionsförordningen kan medge undantag från frysningsbeslutet har lämnat tillstånd att biträda klienten.
 2. Uppdraget avser själva sanktionsfrågan och sammanhängande frågor, eller annan allmän juridisk rådgivning.
 3. Uppdraget får inte bestå i att biträda personen vid affärstransaktioner eller näringsverksamhet där egendom säljs eller köps, eller där medel sätts i omlopp på annat sätt – särskilt om transaktionen i realiteten innebär att sanktionerna kringgås.

 

Ur minneslistan om rådgivning till klient med sanktioner

 1. Varje uppdrag kräver noggrann individuell bedömning. Försiktighetsprincipen innebär att advokaten måste väga klientens rätt till ”access to justice” mot förbudet för advokater att främja orätt.
 2. Det krävs noggrann bedömning av vem som är den verkliga klienten. Har klienten koppling till intressen som kan vara olagliga?
 3. Det är inte självklart att en klient med sanktioner saknar rätt till biträde – om uppdraget rör själva sanktionsfrågan, eller allmän juridisk rådgivning som offentligt försvar eller biträde i en vårdnadstvist. Men om rådgivningen omfattar affärstransaktioner eller näringsverksamhet, bör advokaten som huvudregel inte bistå.
 4. Kontrollera noga vilka sanktionslistor klienten är uppsatt på och vad de innebär. En lista med sanktioner finns på regeringens webbplats. Men sanktioner kan förändras mycket snabbt, och informationen är inte alltid uppdaterad.
 5. Gör en noggrann bedömning av om sanktionerna kan ­påverka uppdraget. Riskerar ­uppdraget att innebära kringgående av eller brott mot sanktionerna?
 6. Pågående ärenden kräver en mer omfattande bedömning än en ny klient eller ett nytt ärende. I allmänhet bör man göra samma överväganden av om ett pågående uppdrag kan fortsättas, som vid ett nytt uppdrag.
 7. Att biträda en sanktionerad klient kan få stora negativa konsekvenser för advokaten och byrån. Därför bör försiktighet iakttas, utan att klientens rätt till biträde inskränks alltför långt i fall där det rättsliga uppdraget inte på något sätt berör sanktionerna.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats. 

Annons
Annons