search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nej till slopad preskriptionstid

Advokatsamfundet avstyrker utredningsförslaget om att samtliga brott med livstids fängelse i straffskalan ska undantas från preskription, och att preskriptionstidens längd enbart ska avgöras av straffmaximum för brottet.

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90). Utredaren, justitiekansler Mari Heidenborg, föreslår där bland annat att brott som kan straffas med livstids fängelse inte ska preskriberas, att preskriptionstiden för allvarliga brott såsom våldtäkt, rån, grov misshandel och grov utpressning ska förlängas samt att utdömda fängelsestraff aldrig ska preskriberas.

Advokatsamfundet anser att förslagen i vissa delar är oproportionerliga. I remissvaret pekas på att det bland de brott som har livstids fängelse i straffskalan finns brott med ett relativt lågt straffminimum, till exempel människorov. Fokuseringen vid straffmaximum riskerar dessutom att slå oproportionerligt hårt mot unga lagöverträdare som kan särbehandlas genom ett lindrigare straff, men enligt förslaget inte vid preskriptionstidens beräkning.

Advokatsamfundet pekar också på svårigheten att rättssäkert pröva ett brott som inträffat långt tillbaka i tiden, samt avstyrker förslaget om att förlänga preskriptionstiden för grova förmögenhetsbrott.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Annons
Annons