search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagändring har medfört stora problem

En lagändring har skapat svårlösta problem med att utföra uppdraget som särskild företrädare för barn. Nu efterlyser Advokatsamfundet en snabb lösning på problemen.

Den 1 juli 2021 ändrades lagen om särskild företrädare för barn. I och med lagändringen ska särskilda företrädare, förutom sina tidigare uppgifter, också tillvarata barnets rätt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskade­ersättning.

Varken lagtexten eller förarbetena till lagändringen innehåller dock några tydliga ramar för hur det utvidgade uppdraget ska utföras. Ett antal advokater har nu kontaktat Advokatsamfundet och pekat på de praktiska och advokatetiska problem som uppstår.

I en skrivelse som sänts till en rad aktörer, däribland Justitiedepartementet och Sveriges kommuner och regioner, redovisar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander de svårigheter som advokaterna stött på. Det handlar bland annat om svårigheter för den särskilde företrädaren att undersöka barnets försäkringar, att banker ofta inte anser särskilda företrädare vara behöriga att öppna bankkonton för utbetalning av skadestånd eller brottsskadeersättning, att uppdragets varaktighet är oklar och att kravet på att driva in skadestånd kan krocka med barnets bästa.

I skrivelsen pekar Mia Edwall på att de problem som uppkommit är så omfattande att många advokater numera undviker att åta sig uppdrag som särskild företrädare. Hon skriver vidare att ”[d]etta är högst olyckligt och behöver få en snar lösning eftersom det drabbar barn negativt”.

Redan i sitt remissyttrande inför lagändringen 2019 pekade Advokatsamfundet på behovet av förtydliganden. Trots det genomfördes lagändringen.

Läs skrivelsen på Advokatsamfundets webbplats.

Om särskild företrädare

En särskild företrädare utses när ett barn utsatts för brott och en vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavaren nära, misstänks för brottet. Den särskilde företrädarens uppgift är att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Annons
Annons