search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2021/2456 Betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

R-2021/2474 Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

R-2021/2527 Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

R-2021/2608 Betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)

R-2021/2633 Betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)

R-2021/2665 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

R-2021/2718 Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförfarandet

R-2021/2729 Departementspromemorian Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2021:37)

R-2022/0249 Kriminalvårdens förslag till ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder
(KVFS 2011:5, FARK Frivård)

R-2022/0626 Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons