search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Nya visselblåsarlagen

Författare: Tommy Iseskog
Förlag: IJK förlag

En ny lag om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021.

Lagen innebär bland annat att både privata och offentliga arbetsgivare med fler än 50 arbetstagare måste inrätta interna funktioner för rapportering av missförhållanden, samt att fler än tidigare omfattas av skyddet. Denna handbok kommenterar lagens samtliga paragrafer med praktisk information om tillämpningen av reglerna. Lagtexten, den anknytande visselblåsarförordningen och det bakomliggande EU-direktivet finns med som bilagor i boken.

AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Författare: Sören Öman
Förlag: Lars Åhnberg

En arbetstagare kan sägas upp av arbetsgivaren om det finns saklig grund för detta. Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl, exempelvis olovlig frånvaro, inkompetens, samarbetssvårigheter eller missbruk. Vid uppsägning av personliga skäl måste arbetsgivaren förhålla sig till vissa formella regler i LAS. Hur har Arbetsdomstolen tolkat reglerna? Vilken nivå ligger skadeståndet på om arbetsgivaren bryter mot någon bestämmelse i LAS vid uppsägning? Denna tredje upplaga av boken innehåller ett stort urval vägledande citat ur domar från AD som visar hur domstolen tolkar reglerna i olika typsituationer. Dessutom en genomgång av de gällande skadeståndsnivåer som AD tillämpar. Författaren är ordförande i Arbetsdomstolen.


Statsministermordet

av Hans-Gunnar Axberger, Norstedts

Mordutredningen efter Olof Palme är den mest omfattande och långdragna brottsutredningen i svensk historia. Professor Hans-Gunnar Axberger var huvudsekreterare i statens granskningskommission som 1996–1999 hade till uppdrag att granska polisarbetet och ta ställning till om det som gjorts var tillräckligt eller inte. I den nya boken Statsministermordet ger han en detaljerad genomgång av den 34 år långa utredningen, från mordnatten 1986 tills att utredningen avslutades juni 2020 då den redan avlidne ”Skandiamannen” Stig Engström pekades ut som trolig mördare. Han redogör för en på många sätt misskött och ineffektiv utredning, som redan från början kantas av en rad misslyckanden och konflikter. I förordet betonar Axberger att han ”inte söker svaret på vem gärningsmannen var utan skälet till varför vi aldrig funnit det”. Läs mer på s. 53.

Konkurrensrätt

Ny upplaga av standardverk

Detta standardverk på konkurrensrättens område redogör för tolkningen och tillämpningen i Sverige av de unionsrättsliga och de svenska konkurrensreglerna. I denna sjätte upplaga har flera kapitel och avsnitt omarbetats och uppdaterats med hänsyn till förändrat regelverk sedan föregående upplaga gavs ut 2014. Bland annat trädde en ny konkurrensskadelag ikraft 2016, domstolsordningen reformerades 2016 och Konkurrensverket har fått utökade befogenheter. Ett helt nytt avsnitt om skadestånd vid överträdelser av förbuden har tillkommit. Boken innehåller omfattande hänvisningar till såväl EU-rättslig som svensk lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin.

Konkurrensrätt : en handbok av Johan Karlsson, Trine Osen Bergqvist, Norstedts Juridik.

Domsdatabasen.dk

Danska domar

I januari lanserade Danmarks Domstole en öppet tillgänglig databas med ett urval domar, huvudsakligen från överrätterna (Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten). Innehållet i Domsdatabasen kommer gradvis att utökas och ska framöver även omfatta avgöranden från distriktsdomstolarna (byretterne).

Annons
Annons