search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Diskussionen om de oetiska advokaterna fortsätter

Åklagaren, debattören och politikern Paulina Brandberg skriver i ett debattinlägg i Aftonbladet att Advokatsamfundet förminskar problemet med oetiska advokater och att samfundet borde inrätta en ”välfungerande utredningsfunktion”. Brandberg avslutar sitt inlägg med att Advokatsamfundet ska ”dra upp huvudet ur sanden”.

Det är oklart vad Brandberg har för insyn i Advokatsamfundets verksamhet, vårt etiska regelverk och hur Advokatsamfundets disciplinnämnd arbetar. Enbart baserat på aktuellt debattinlägg verkar insynen och förståelsen vara liten. Brandberg verkar till exempel utgå ifrån att en stor mängd ärenden som Advokatsamfundets disciplinnämnd hanterar är anmälda av åklagare, som dessutom skulle förse Advokatsamfundet med en omfattande utredning avseende den anmälda advokaten. Det är långt ifrån en beskrivning av verkligheten.

Vid slutet av år 2021 uppgick antalet advokater i Sverige till 6 119. Det är en rejäl ökning från till exempel år 2000 då antalet advokater uppgick till 3 590. År 2000 hanterade Advokatsamfundets disciplinnämnd 604 ärenden om advokater som påstods ha misskött sig. Motsvarande siffra år 2021 var 476, året innan 545.

Av anmälningarna kommer en försvinnande liten andel från åklagare, och de anmälningar som kommer in välkomnar vi naturligtvis. Advokatsamfundet är helt beroende av att få kunskap om etiska övertramp för att kunna utreda och hantera dessa. Vad som händer i enskilda ärenden eller i rättssalar runt om i landet kan inte Advokatsamfundet känna till om vi inte får information från domstolar, åklagare, motpartsombud och klienter. Brandberg synes närmast mena att vi borde ha en egen underrättelseverksamhet. Vad en sådan skulle göra är inte helt enkelt att förstå.

Brandberg vänder sig emot att Advokatsamfundets generalsekreterare poängterat att det endast är ett fåtal advokater som missköter sig. Uttalandet ska inte läsas som att Advokatsamfundet förminskar problemen, det är helt enkelt en återgivelse av verkligheten.

Advokatsamfundet har aldrig och kommer aldrig att förminska problemen med advokater som inte följer våra etiska regelverk. Detta är en fråga som engagerar, inte bara Advokatsamfundets styrelse utan hela kåren. De ärenden som prövas av disciplinnämnden utgörs till största delen av anmälningar från klienter och motpartsombud. Ett antal ärenden hänskjuts också direkt från styrelsen till disciplinnämnden, förra året var det 59 ärenden.

Beredningen hanteras av disciplinnämnden. Det går till så att advokaten får svara på vad som läggs denne till last, anmälaren får möjlighet att komplettera och skriftväxlingen fortsätter till dess frågan är tillräckligt utredd.

Disciplinnämnden avgör sedan frågan om ett etiskt övertramp har ägt rum och om så är fallet vilken påföljd detta ska leda till. Detta sker stundtals genom personlig inställelse av den anmälda advokaten, som i dessa fall normalt företräds av ett ombud.

Att antalet anmälningar mot advokater sjunker trots att vi har sett en påtaglig ökning av landets ledamöter är förstås glädjande. Det betyder inte att vi lutar oss tillbaka och tror att frågan löser sig av sig självt. Vi kommer att fortsätta vårt proaktiva arbete och med kraft och styrka reagera mot de advokater som uppträder oetiskt. Oinitierade inlägg från offentliga debattörer hjälper inte det arbetet.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Delar av Eva-Maj Mühlenbocks text har tidigare publicerats på aftonbladet.se den 28 mars.

Annons
Annons