search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Reglerna har inte ändrats, men styrelsen ställer sedan en tid högre krav

Reglerna har inte på något sätt ändrats, men styrelsen ställer sedan en tid högre krav på de sökande att visa varför undantag från huvudregeln ska ske. Det är inte självklart att notariemeritering i sig betraktas som särskilda omständigheter, utan det sker en helhetsbedömning. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i sin replik till advokat Mikael Niklasson.

I Advokatsamfundets stadgar anges sammanfattningsvis att den som vill beviljas inträde i samfundet måste ha utövat praktisk kvalificerad juridisk verksamhet på ett tillfredsställande sätt under minst tre år efter juristexamen, antingen som anställd på advokatbyrå eller i egen verksamhet. Det så kallade treårskravet.

Treårskravet är betydelsefullt för att sökanden ska tillägna sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att självständigt verka som advokat, och än viktigare sedan kravet sänktes från fem år 2011.

Av samma stadgebestämmelse framgår att styrelsen kan ge dispens från treårskravet om det finns särskilda omständigheter. Kravet på särskilda omständigheter är inte nytt och fanns redan innan ribban för inträde sänktes från fem till tre år.

Det som emellertid är nytt är hur styrelsen kommit att se på frågan om enbart fullgjord notarietjänstgöring ska betraktas som en särskild omständighet som i sig motiverar dispens.

När det gäller den saken menar styrelsen fortfarande att notarietjänstgöring är en värdefull merit vid arbete som advokat och kan vara dispensgrundande. Notarietjänstgöring går alltså även fortsättningsvis utmärkt att åberopa som dispensgrundande tid. Dispens är samtidigt ett undantag från huvudregeln och det är enligt styrelsen viktigt att stadgarnas krav på särskilda omständigheter upprätthålls.

För att sammanfatta så har reglerna inte på något sätt ändrats, men styrelsen ställer sedan en tid högre krav på de sökande att visa varför undantag från huvudregeln ska ske. Det är inte självklart att notariemeritering i sig betraktas som särskilda omständigheter, utan det sker en helhetsbedömning.

Vid helhetsbedömningen av om särskilda omständigheter föreligger tittar styrelsen i huvudsak på hur lång dispens som söks, vilken anställning som ligger till grund för dispenstiden och hur lämplighetsutredningen ser ut. Lämplighetsutredningens styrka har således betydelse för om dispens ska meddelas och en noggrann prövning sker alltid i varje individuellt fall. Slutligen innebär styrelsens praxis att dispens inte beviljas om det inkommit kritik, såvida inte denna är av karaktären att den helt kan bortses ifrån.

Som ett led i arbetet har även anvisningarna för ansökan om inträde förtydligats och en ny ansökningsblankett tagits fram där den sökande ges möjlighet att utveckla vilka särskilda skäl för dispens som åberopas.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons