search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stred inte mot Europakonventionen att tvinga advokat att vittna

Det stred inte mot Europakonventionens artikel 8 när tyska domstolar tvingade en advokat att vittna mot fyra åtalade tidigare vd-ar för klientbolag, enligt Europadomstolen. 

Den tyske advokaten Klaus Müller hade biträtt fyra bolag med råd om transaktioner mellan 1996 och 2014. År 2014 kom alla bolagen på obestånd, och 2017 åtalades bolagens tidigare verkställande direktörer för bland annat bedrägeri.

Domstolen Landgericht Münster kallade advokat Müller för att vittna om vissa transaktioner som bolagen hade genomfört. Domstolen upplyste advokat Müller om att såväl den nuvarande vd:n för de fyra företagen som den tidigare vd:n för ett av de fyra bolagen hade löst honom från hans tystnadsplikt som advokat och att konkursförvaltaren hade medgivit att advokat Müller skulle vittna.

Trots det vägrade advokat Müller att vittna, eftersom han ansågs sig bunden av advokatsekretess. Enligt advokaten krävdes att samtliga personer som hade varit verkställande direktörer vid den tid då han var bolagens advokat också löste honom från hans tystnadsplikt. frågan prövades i två instanser. Båda ansåg dock att advokaten var skyldig att vittna.

Advokat Müller klagade till den tyska författningsdomstolen och hävdade att domstolsbesluten kränkte hans författningsenliga rätt att utöva sitt yrke och ingrep i sekretessen mellan advokat och klient på ett oproportionerligt sätt, men författningsdomstolen tog inte upp klagomålet.

Till slut vittnade advokat Müller, sedan Landgericht Münster hade förklarat att den annars skulle häkta advokaten för att genomdriva hans vittnesplikt. Advokaten fick dessutom betala en straffavgift på 600 euro.

Advokat Müller klagade till Europadomstolen och anförde att de tyska domstolarnas beslut utgjorde ingrepp i hans rätt till skydd för privatliv och korrespondens enligt artikel 8 i Europakonventionen och dessutom i advokatsekretessen, som skyddas i artikel 8.

Europadomstolen fann dock att de tyska domstolarnas beslut hade stöd i lag, att de hade fattats för ett berättigat syfte och att de var nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Ingreppet var därför försvarligt enligt artikel 8 i Europakonventionen. En av domarna i domstolen var skiljaktig och ansåg att artikel 8 hade kränkts.

Europadomstolens dom i målet Klaus Müller mot Tyskland (ansökan nr 24173/18)

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons