search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2020/1121 Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

R-2020/1213 Promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

R-2020/1217 Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

R-2020/1224 Betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

R-2020/1272 Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

R-2020/1332 Promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

R-2020/1587 Betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

R-2020/1681 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elchockvapen

R-2020/1721 Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut

R-2020/1921 Förslag om ändringar av Domstolsverkets föreskrifter om tidsspillan

R-2020/2008 Kompletterande promemoria till promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (dnr UD2020/04338/HI)

R-2020/2042 Förslaget till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott PMFS 2019:10 (FAP619-1)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se

Annons
Annons