search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Nya regler kräver balans mellan parterna

Advokatsamfundet säger nej till utredningsförslaget om tidiga förhör. Samtidigt är det positivt att frågorna om rättssäkerhet och brottsbekämpning diskuteras, menar generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundet har, ända sedan förslaget om tidiga förhör presenterades av utredningen, varit negativt till den föreslagna reformen. Även experten i utredningen, advokat Tomas Nilsson, sa i ett särskilt yttrande nej till att låta tidiga förhör ersätta förhör vid huvudförhandlingen.

I sitt remissvar pekade samfundet särskilt på den obalans i processen som skulle uppstå om förslaget genomfördes. Enligt yttrandet innebar de föreslagna ändringarna i princip att ”försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning beskärs och att domstolarnas prövning av förhörsutsagor begränsas till att utröna om det finns skäl att ifrågasätta de förhör som hållits under förundersökningen.”

Advokatsamfundet tar också fasta på skillnaden mellan förundersökning och huvudförhandling och hänvisar till HD:s avgörande i den så kallade Balkongdomen (se faktaavdelning i artikeln ”Krävs helhetsbild för att ändra grundläggande principer”). ”Några bärande skäl för så pass långtgående ingrepp i de grundläggande ackusatoriska och kontradiktoriska processuella principerna kan inte återfinnas i betänkandet” skrev Advokatsamfundet vidare, och avstyrkte förslaget.

Under hösten fick förslaget om tidiga förhör ny aktualitet i medierna. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander bemötte då riksåklagare Petra Lundhs krav på reformer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Mia Edwall Insulander ifrågasatte att förändringen skulle medföra de positiva effekter som Petra Lundh hävdade. I stället, skrev hon, ”skulle det innebära att försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning beskärs och det finns en risk att domstolens prövning begränsas till att utröna om det finns skäl att ifrågasätta de förhör som hållits under förundersökningen”.

Just bristen på insyn för den misstänkte är, enligt Mia Edwall Insulander, det största rättssäkerhetsproblemet med förslaget om tidiga förhör.

– Det är svårt att tillförsäkra den misstänkte tillräckligt mycket insyn i ett så pass tidigt skede av utredningen att det finns rimliga möjligheter att försvara sig och svara på frågor, säger Mia Edwall Insulander, som inte heller är övertygad om att tidiga förhör kommer att få den effekt man kanske önskar.

– En misstänkt kommer troligtvis inte att vilja berätta mer vid ett tidigt förhör som ska ha större bevisvärde vid en kommande rättegång, påpekar Mia Edwall Insulander.

Det är, anser Mia Edwall Insulander, i grunden positivt att frågorna om brottsbekämpning och rättssäkerhet diskuteras offentligt, även om det höga tonläge som debatten ibland präglas av inte alltid är så konstruktivt.

– Jag är dock övertygad om att de flesta av oss aktörer i rättssamhället är överens om att en modernisering och effektivisering av de stora brottmålen måste ske med bevarade krav på rättssäkerhet.

Rättssäkerhetsperspektivet kan man se från flera synvinklar, där skilda perspektiv kan ge olika svar på vad som är viktigast, konstaterar Mia Edwall Insulander. Hon tillägger att hon ser fram emot utredningar, diskussioner och bedömningar av dessa frågor, för att nå fram till förändringar som är rättssäkra ur alla parters perspektiv.

Ulrika Öster
Annons
Annons