search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny stiftelse vill digitalisera svensk juridisk litteratur

Viktig juridisk litteratur förbises ofta i rättsutredningar – helt enkelt därför att den inte längre går att få tag på. Det vill en ny stiftelse avhjälpa. 

Rättsutredningar är en grundläggande del i juridisk verksamhet – på advokatbyråer, på domstolar och andra myndigheter och vid universiteten. Av de rättskällor som juristerna använder finns författningstexter, domstolsavgöranden och förarbeten numera fritt tillgängliga digitalt i databaser.

Den rättsvetenskapliga litteraturen är inte lika lätt att nå. Aktuell litteratur finns till stor del tillgänglig digitalt via dyra kommersiella tjänster, som inte är öppna för allmänheten. Inom många rättsområden är det dessutom viktigt att ha tillgång till äldre litteratur. Men många äldre titlar har blivit svåra att få tag på och har ofta försvunnit från biblioteken.

I dag, när de flesta jurister mest arbetar med rättskällor som finns direkt på datorskärmen, glöms litteratur som inte finns digitalt lätt bort. Det medför sämre kvalitet på rättsutredningarna.

– Vi märker i domstolarna att man inte alltid begagnar sig av material som man borde ha använt i inlagorna, säger Johnny Herre, justitieråd i Högsta domstolen.

Johnny Herre är ordförande i den nybildade Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur. Ändamålet är att göra svensk juridisk litteratur tillgänglig för allmänheten utan kostnad. Inspirationen kommer från det danska projektet Jurabog, som drivs av professor Mads Bryde Andersen vid Köpenhamns universitet.

– Genomförandet av projektet har inte varit och är inte möjligt utan viktiga insatser från många, däribland advokater, akademiker, domare, förlagen, universitetsbiblioteken och eddy.se. Alla har varit entusiastiska över projektet. Professor Torbjörn Ingvarsson vid Uppsala universitet har gjort mycket av det praktiska arbetet med teknik och tillstånd, säger Johnny Herre.

I samarbete med i första hand universitetsbiblioteken ska stiftelsen skanna in böcker från början av 1900-talet och framåt. Litteraturen kommer att göras tillgänglig på www.juridikbok.se, som lanseras någon gång efter årsskiftet.

– Vi har gjort en budget för att kunna digitalisera ungefär 500 böcker. Det är en ganska betydande andel av de böcker som vi har användning av, säger Johnny Herre.

Han betonar att det bara handlar om att tillgängliggöra verk som inte längre genererar royalties.

Rättighetsfrågorna kräver mycket arbete med att söka tillstånd av författare och spåra rättighetsinnehavare till avlidna författares verk. Det är också komplicerat att hitta exemplar i gott skick som duger att digitalisera.

Projektet har fått medel från tre stiftelser och hoppas samla in ytterligare pengar genom ett upprop och på andra sätt genom de ansökningar som planeras.

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons