search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter / Karin Åhman, Pernilla Leviner och Kavot Zillén, red. (Norstedts juridik. 386 s.)

Björkdahl, Erika P.: Hyra, arrende och bostadsrätt (2. uppl. Iustus. 360 s.)

Emblad, Patrik: Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt (Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 569 s. Juridiska institutionens skriftserie / Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ; 034. Diss. Göteborgs universitet, 2020)

Eriksson, Johan: I rättvisans tjänst : berättelser från mitt liv som advokat. (Bonnier. 293 s.) 

Hillert, Emilie: Verkställighetshinder : en praktisk handbok / Emilie Hillert, Viktoria Nyström (Norstedts juridik. 313 s.)

Holmquist, Rolf: Skatt och skattebrott (3. uppl. Norstedts juridik. 216 s. Ekobrottsserien ; 1)

Julius, Håkan: Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister : förfarandet i nämnder och hovrätt (2. uppl. Norstedts juridik. 419 s.)

Komparativ konstitutionell rätt / Anna Jonsson Cornell, red. (3. uppl. Iustus. 367 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalsrättens grundelement. (3. uppl. Iusté. 399 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (9. uppl. Iusté. 375 s.)

Marton, Jan: IFRS – i teori och praktik / Jan Marton, Pernilla Lundqvist, Anna Karin Pettersson (6. uppl. Sanoma utbildning. 531 s.)

Offentligrättsliga principer / Lena Marcusson, red. (4. uppl. Iustus. 276 s.)

Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd / Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson (7. uppl. Norstedts juridik. 236 s.)

Sarnecki, Jerzy: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker / Jerzy Sarnecki, Christoffer Carlsson (2. uppl. Studentlitteratur. 512 s.)

Stattin, Daniel: Takeover : om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt (3. uppl. Norstedts juridik. 728 s.) 

Tottie, Lars: Äktenskapsbalken : en kommentar / Lars Tottie, Örjan Teleman (4. uppl. Norstedts juridik. 569 s. Blå biblioteket)

Trafikkommentarer / Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl (10. uppl. Norstedts juridik. 904 s.)

Wallgren, Jan: Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare (4. uppl. Norstedts juridik. 284 s.)

Victorin, Anders: Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt / Anders Victorin, Jonny Flodin (5. uppl. Iustus. 343 s.)

Wiberg, Malcolm: Medvetet ledarskap : att förändra en företagskultur (Ekerlids. 288 s.)

Annons
Annons