search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Lærebog i erstatningsret
Författare: Bo von ­Eyben, Helle Isager
Förlag: Djøf Forlag

Ny upplaga av bok i dansk skadeståndsrätt som tidigare utkommit i åtta upplagor. Framställningen är bearbetad och aktualiserad med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och nytillkommen litteratur. Boken som ger en bred översikt över den utomobligatoriska skadeståndsrätten i Danmark vänder sig både till studenter vid universitet och högskola och till praktiskt verksamma jurister som behöver få en överblick och fördjupning inom rättsområdet.  

Obligationsret. 1. del
Författare: Torsten Iversen
Förlag: Djøf Forlag

Flerbandsverket Obligationsret ger en grundlig översikt över gällande obligationsrätt och redogör för allmänna obligationsrättsliga principer i dansk rätt. Del 1 som kommit ut i en sjätte utgåva är kraftigt omarbetad och uppdaterad med ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Verket är baserat på de böcker som ursprungligen gavs ut av professor Bernhard Gomard i början av 1980-talet.  

Rapport

Tjugofem år av Europarätt i Sverige

Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS, uppmärksammar att Sverige år 2020 har varit medlem av Europeiska unionen i 25 år genom en serie rapporter som belyser medlemskapets effekter på olika områden. I rapporten ”Tjugofem år av Europarätt i Sverige” (2020:5) beskriver forskarna Jane Reichel och Karin Åhman hur genomgripande EU-medlemskapet har påverkat det svenska rättssystemet med fokus på lagstiftningsprocessen, lagstiftningens innehåll och rättstilllämpningen. Alla rapporter går att läsa på SIEPS:s hemsida.

ECT-kommentar

The Energy Charter Treaty : a commentary av Kaj Hobér, Oxford Univ. Press, 2020

Energistadgefördraget (Energy Charter Treaty,

ECT) är ett handels- och investeringsavtal inom energisektorn som syftar till att främja långsiktigt internationellt samarbete på energiområdet. Boken är en artikel-för-artikel-kommentar till och analys av ECT:s fem fokusområden: investeringar och investeringsskydd, handel, transitering, energieffektivitet och miljöskydd samt tvistlösning. Fördragstexten inklusive bilagor är inkluderade sist i boken.

Referatsamling

Skadeståndsrättslig praxis om ­kränkningsersättning

Brottsoffermyndigheten har publicerat en ny uppdaterad och omarbetad referatsamling som innehåller exempel på ersättningsnivåer för kränkning vid olika typer av brott. Publikationen är uppdaterad med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal. Den ersätter den förra upplagan från 2017 och går att läsa på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Scandinavian Studies in Law

Investigation and prosecution in Scandinavia of international crimes (vol. 66).

Den senast utgivna volymen i serien Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.) innehåller ett tjugotal uppsatser om utredning och lagföring av internationella brott i Sverige. Med internationella brott avses folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser – brott som i första hand ska utredas av nationella domstolar. Lagföring enligt de nationella rättsordningarna har dock blivit föga uppmärksammat inom den juridiska litteraturen. Antologin behandlar bland annat allmänna principer och straffrättsliga frågor, internationella brott, processuella frågor och en komparativ utblick mot våra grannländer. Artiklarna är skrivna av akademiker från Sverige, Danmark, Norge och Finland under redaktion av Lydia Lundstedt. På Sc.St.L:s webbsida hittar man information om denna och tidigare utgivna volymer i serien.

Avhandling

Advokat disputerar med fastighetsrättslig avhandling

Den 11 december disputerar advokat Amelia Krzymowska vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Servitut: en civil- och offentligrättslig bruksrätt”, en studie som fokuserar på de gränsdragningsfrågor och intresseavvägningar som uppstår inom servitutsrätten.

Annons
Annons