search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet är fortfarande kritiskt till slopad ”ungdomsrabatt”

Trots hård kritik från bland andra Advokatsamfundet går regeringen vidare med förslaget om att avskaffa den så kallade ungdomsrabatten. Fel, tycker Advokatsamfundet, som pekar på att särbehandlingen grundar sig på biologiska och psykologiska hänsynstaganden. 

Advokatsamfundet avstyrker fortfarande regeringens förslag om att sluta beakta myndiga unga lagöverträdares ålder vid straffmätningen när det gäller allvarliga brott. Det framgår av samfundets remissvar över regeringens utkast till lagrådsremissen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

I remissvaret vidhåller Advokatsamfundet sin principiella inställning att unga människor bör särbehandlas i straffrättsligt hänseende. Samfundet framhåller att särbehandlingen grundar sig på biologiska och psykologiska hänsynstaganden, och att unga människor har en outvecklad ansvarsförmåga och en större känslighet för straff och sanktioner.

Advokatsamfundet avstyrkte redan i maj 2019 förslaget om att avskaffa ungdomsreduktionen för lagöverträdare i åldern 18–20 år i sitt remissyttrande över Ungdomsreduktionsutredningens betänkande SOU 2018:85, där förslaget presenterades.

Annons
Annons
Annons