search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2020/1053 Promemorian Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet (Ds 2020:14)

R-2020/1096 Betänkandet En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30)

R-2020/1102 Promemorian Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)

R-2020/1127 Promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

R-2020/1216 Utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och säkerhet i frivården

R-2020/1412 Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

R-2020/1572 Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020

R-2020/1589 Betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektiv­trafik (SOU 2020:25)

R-2020/1881 Promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

R-2020/1917 Promemorian Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons