search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om pandemin

I slutet av mars – när pandemin var ny och på mycket kort tid hade lamslagit Sverige – skrev jag om coronaviruset på den här platsen. När jag nu läser om texten, i Advokaten nummer 3 2020, är det påtagligt vilken pessimism som präglar den.

Jag sammanfattade framtidsutsikterna så här: ”Om det allmänna läget inte plötsligt förändras till det bättre är jag därför rädd att pandemins yrkesmässiga effekter – i tillägg till de mänskliga – blir svåra också för advokatbranschen.”

Jag pekade på att transaktionsjuridiken – särskilt den gränsöverskridande – riskerade att mer eller mindre försvinna på kort sikt med stor påverkan på beläggningen, särskilt på de stora affärsjuridiska advokatbyråerna. Jag fruktade också att domstolarna i stor utsträckning skulle ställa in förhandlingar, med följd att de i kåren som processar dagligdags skulle drabbas hårt.

I månadsskiftet maj–juni gjorde Advokatsamfundet en enkät som visade att 53 procent av de svarande advokatbyråerna hade haft en minskad ärendetillströmning till följd av pandemin. Samtidigt visade enkäten att nästan lika många byråer inte hade märkt någon minskning eller tvärtom haft en ökning av ärendemängden. Det var en första indikation på att min mars-pessimism – präglad av den osäkerhet som rådde i pandemins inledningsskede – var överdriven.

Samfundet har ännu inte gjort någon uppföljning av enkäten, men anekdotisk bevisning – det vill säga samtal med kollegor – ger vid handen att utvecklingen inte alls blivit så dyster som jag fruktade i mars. Som en managing partner på en stor affärsjuridisk byrå sa till mig häromdagen: ”I mars var det panik. Nu visar det sig att vår omsättning inte minskat överhuvudtaget. I själva verket har den ökat.” Jag har förstått att det förhåller sig på samma sätt även för andra stora affärsjuridiska byråer. Bilden jag får är att det var en dipp i mars och april men att läget sedan återgått till eller till och med överträffat det pre-pandemiska.

Hur har det gått för andra delar av kåren? Definitivt svar får vi först efter en ny enkät, men vad jag hör har det även här gått bättre än vad man kunde frukta. En faktor som låg till grund för min pessimism i mars var, som sagt, att många förhandlingar skulle ställas in, med negativa effekter för framför allt brottmålsjurister och offentliga biträden. Så blev det inte. Statistik från Domstolsverket visar att antalet avgjorda mål i domstol (exklusive migrationsmål) per utgången av juli månad var 6 procent högre än motsvarande tid 2019.

När det gäller sättet på vilket vi jobbar har pandemin fortsatt stor inverkan. På många av de stora advokatkontoren i Stockholm är det fortfarande så att en mycket stor andel av medarbetarna arbetar hemifrån, och vad jag förstår kommer det inte att ändras i närtid. Detta är förstås långt ifrån okomplicerat – med brist på social samvaro, sämre möjligheter att leda verksamheten och svårare att hålla koll på hur medarbetarna mår, för att nämna några aspekter.

Men det finns också positiva effekter.

Jag tror exempelvis att den påtvingade förflyttningen från kontor till hemarbetsplats för med sig att vi kommer att arbeta på ett delvis annat sätt även när pandemin är över. En eller ett par dagar i veckan kommer nog många att arbeta hemifrån. Det i sin tur kommer att underlätta för småbarnsföräldrar att få ihop livspusslet, för att nämna en god effekt. 

En annan följd av pandemin är att vi lärt oss en digital mötesteknik. Vi har upptäckt att det går ganska bra att ha möten – och till och med förhandlingar – på Teams eller någon av de andra digitala tjänsterna. Även efter pandemin kommer vi säkerligen att i ganska stor utsträckning att arbeta på det sättet. Det sparar tid och minskar resandet.

Nu är det bara att hoppas att det inte kommer en kraftig andravåg.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons