search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Generalsekreteraren talade i riksdagen
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander var en av talarna vid socialutskottets öppna utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga i riksdagens andrakammarsal den 1 oktober. Vid utfrågningen talade Mia Edwall Insulander särskilt om föräldraperspektivet på frågorna om placerade barn och unga.

JK överklagar nämndbeslut
Justitiekanslern (JK) överklagade den 29 september ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Genom beslutet tilldelade nämnden advokaten varning
med högsta möjliga straffavgift, 50 000 kr.

JK yrkar i överklagandet att Högsta domstolen (HD), med ändring av disciplinnämndens beslut, ska utesluta advokaten ur Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets disciplinverksamhet står under tillsyn av JK, som granskar alla Advokatsamfundets beslut i disciplinärenden och får överklaga disciplinnämndens beslut till HD. Senast JK överklagade disciplinnämndsbeslut var 2012.

Vägledning ska stärka barnens rätt på nätet
För att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen tagit fram en vägledning, Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar, för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.

Webbplats ska främja god förvaltningskultur
Statskontoret har lanserat en ny webbplats med syfte att främja en god förvaltningskultur i staten. Webbplatsen bjuder på olika verktyg och underlag som stödjer myndigheter att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur i staten. www.forvaltningskultur.se

Domarnämnden ska säkerhetspröva domare
Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för de allmänna dom stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö, föreslår regeringen i en proposition. Syftet är att skapa en ändamålsenlig ordning för säkerhetsprövning som bidrar till att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning.
Prop. 2020/21:11

Svårt jämföra våldtäkt i Europas olika länder
Lagstiftning och statistikmetoder i Sverige medför att antalet våldtäktsanmälningar i statistiken blir fler än i många andra länder. Med samma rättsliga och statistiska förutsättningar som i Tyskland skulle Sverige hamna i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsoffer­undersökning uppger att de ­någon gång har utsatts för våldtäkt.
Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser (Brå 2020:2)

Tullen kan lättare ingripa vid gränsen
Tullverket föreslås få utökade befogenheter att ingripa vid misstanke om brott. Det innebär att Tullen kan få ingripa vid misstanke till exempel om människohandel eller penningtvätt, eller om att stöldgods är på väg att föras ut ur landet. Bakgrunden är bland annat att internationella stöldligor står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. I dag kan Tullen ingripa mot misstänkt brottslighet bara i de fall där myndigheten har befogenhet att utreda brottet.
Finansdepartementets PM Ändringar i smugglingslagen

 HD beviljar inträde i Advokatsamfundet
Högsta domstolen (HD) ändrade i början av oktober ett beslut från Advokatsamfundets styrelse och beviljade en person inträde i samfundet. Enligt HD fanns det kritiska synpunkter på den sökande som måste tillmätas betydelse, men vid en helhetsbedömning är inte kritiken sådan att den skapar tvivel om personens lämplighet, menade HD. Den som har fått avslag på en ansökan om inträde i Advokatsamfundet får enligt rättegångsbalkens regler överklaga beslutet till HD.
HD:s mål nr Ö 1151-20

Lämplighetskrav för LVU-biträden
Regeringen föreslår i en proposition särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden enligt lagen om vård av unga. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget ska få förordnas.

Fler klagomål med GDPR
Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) infördes i maj 2018 har Datainspektionen tagit emot omkring 3 000 klagomål per år om hantering av personuppgifter. Året innan GDPR började gälla tog myndigheten emot cirka 500 klagomål. Den vanligaste rättigheten som berörs i klagomålen är rätten till radering. Den näst vanligaste är rätten till registerutdrag. Datainspektionens rapport 2020:4

Thorblad ska utreda hemliga tvångsmedel
Regeringen har utsett Domstolsverkets f.d. generaldirektör Barbro Thorblad till utredare för att se över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel, med syftet att utöka möjligheterna att använda hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kamera­övervakning och hemlig rumsavlyssning.

Annons
Annons