search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Här är stiftelserna med advokatkoppling

Advokatsamfundets styrelse utser styrelsen, eller har representanter i styrelsen, för en rad stiftelser med syftet att stödja advokater och rättsvetenskaplig forskning.

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

Ändamål: ”att i första hand bereda understöd åt behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter, avlidna ledamöters efterlevande makar och barn. När särskilda skäl föreligger, kan understöd även beredas åt ledamots eller avliden ledamots frånskilda make. I den mån direktavkastningen av Stiftelsens kapital så förslår, sedan förstahandsändamålet uppfyllts eller destinatärer saknas, får medel användas för att lämna bidrag till utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.”

Andrahandsändamålet lades till genom permutation år 2006.

Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets ­styrelse.

Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond

Ändamål: ”att i första hand utgiva underhållsbidrag till ålderstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna ­advokaters efterlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller utbildning, under barndomen och ungdomen, av barn till avlidna advokater, allt under ­förutsättning att vederbörande lever i brydsamma ­ekonomiska förhållanden. I andra hand får stiftelsens medel användas för att lämna bidrag till fortbildning av advokater och hos dem anställda samt till utgivande av juridiska skrifter eller ­förlagsverksamhet i ämnen rörande advokatyrket.”

Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets ­styrelse.

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar

Ändamål: ”att utge bidrag som hjälp åt frigivna fångar.”

Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets styrelse.

Stiftelsen John Tjernelds Advokatfond

Ändamål: utdelning av ”resestipendier för ledamöter av Sveriges advokatsamfund eller till belöning för vetenskapligt arbete eller utredning, som är av beskaffenhet att särskilt intressera advokaterna eller gagna deras yrkesverksamhet”.

Stiftelsen förvaltas av Advokatsamfundets styrelse.

Stiftelsen Emil Heijnes Fond

Ändamål: ”att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av behövande barn till advokater, förutvarande advokater och avlidna advokater.”

Stiftelsens styrelse utses av Advokatsamfundets styrelse.

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning

Ändamål: ”att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som voro allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.”

Fyra av sju styrelseledamöter utses av Advokatsamfundets styrelse. Övriga styrelseledamöter utses av Högsta domstolen bland dess medlemmar och av juridiska fakulteten vid Lunds universitet bland inom fakulteten verksamma lärare. Den sjunde ledamoten utses av de sex andra, men ska vara domare.

Annons
Annons