search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

HFD-prövning kan klargöra villkor för ändring

Kraven för att få ändra i stiftelsers ändamål har i praktiken visat sig vara svåra att uppfylla. Men ett förtydligande kan komma, när Högsta förvaltnings­domstolen prövar två mål om ändring av stiftelseförordnanden. 

I september i år beviljade Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, två prövningstillstånd i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande. Advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie företräder tillsammans med kollegan Christofer Isaksson en av stiftelserna i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det mål som vi nu har uppe handlar om huruvida det finns ett utrymme för att ändra en ändamålsföreskrift med stöd av bestämmelsen om ”synnerliga skäl” även om det inte har blivit omöjligt att tillämpa den aktuella föreskriften. Frågan är specifikt om det finns en möjlighet att under extraordinära omständigheter beakta för stiftelsen externa värden som nationens intresse vid bedömningen av om det kan finnas synnerliga skäl, berättar Carl Svernlöv.

Bestämmelserna om att ändra en stiftelses ändamål finns i 6 kap. 1 § stiftelselagen. Kraven är högt ställda, ändamålet får enligt lagtexten ”ändras, upphävas ­eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ­ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter”.

Det sägs dessutom att det krävs ­synnerliga skäl för att få ändra eller upphäva ändamålet. Exakt vad det innebär är dock inte klart, även om förarbetena ger viss ledning. Bland annat anges att villkoret om ”synnerliga skäl” främst är avsedd att tillämpas när ”… stiftelsens ändamål fortfarande är möjligt att iaktta men det på grund av samhällsutvecklingen framstår som orimligt att behålla ändamålet i sin nuvarande form”. Ytterst, anger förarbetena, blir det rättstillämparens sak att pröva när villkoret är tillämpligt.

– Det är förstås svårt att säga hur det går, men det är väldigt bra att HFD har tagit upp målet eftersom för­arbetena uttryckligen överlämnat till rättstillämpningen att sätta ramarna kring denna bestämmelse, och hittills finns det mycket lite vägledning, säger Carl Svernlöv. 

Ulrika Öster, Tom Knutson

Annons
Annons