search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Den Europæiske menneskerettighedskonvention : for praktikere
Författare: Jon Fridrik Kjølbro
Förlag: Jurist- & Økonomforbundets forlag

Boken analyserar de grundläggande fri- och rättigheter som skyddas genom Europakonventionen i ljuset av den omfattande rättspraxis som utvecklats genom Europadomstolens avgöranden. Denna femte upplaga behandlar rättspraxis fram till december 2019 samt de viktigaste domarna från början av 2020. Den innehåller också en beskrivning av mer allmänna ämnen som konventionens tillämpningsområde, tolkningsprinciper, måltyper och så vidare. Författaren är sedan 2014 verksam som domare, från 2020 som vicepresident, vid Europadomstolen.

Europeiska människorättskonventionen
Författare: Matti Pellonpää med medverkan av Monica Gullans, Pasi Pölönen och Antti Tapanila
Förlag: Alma Talent

En aktuell introduktion till innehållet i Europakonventionen. Författaren behandlar också det internationella övervakningssystemet samt konventionens ställning i nationell rätt och EU-rätt, med visst fokus på konventionens betydelse för finsk rätt. I denna andra svenska upplaga – en uppdaterad översättning av den senaste finskspråkiga upplagan – beaktas ny rättspraxis och annan rättsutveckling  fram till slutet av 2019. Författaren har tidigare varit ledamot av Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Boken ingår i publikationsserien Fiducia, finsk juridik på svenska.

Praktisk vägledning

Omhändertagande av barn enligt LVU

I vissa situationer kan socialtjänsten inte invänta ett domstolsbeslut om LVU-vård om ett barn far illa i hemmet, utan måste ingripa akut och fatta beslut om omedelbart omhänder­tagande. En sådan möjlighet finns i 6 § LVU.

Eftersom det är en ingripande åtgärd ställs det också stora krav på en rättssäker handläggning. Boken Omedelbart omhändertagande av barn av Carl-Gustaf Tryblom, Tomas Törnqvist och Caroline Hellström (Norstedts juridik) ger en praktisk vägledning för hur ett ärende enligt 6 § LVU ska handläggas. Omfattande hänvisningar till domstolsavgöranden och JO:s praxis. Boken riktar sig bland annat till jurister i förvaltningsdomstolarna och jurister som arbetar som offentliga biträden i LVU-ärenden.

Avhandlingar

Integritet och skadestånd : om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt av Johanna Chamberlain, Uppsala universitet (Iustus)

Med fokus på skadeståndsrätten undersöker avhandlingen hur ett modernt, fungerande skydd för privatlivet kan utformas. Boken innehåller även en genomgång av integritetsskyddets framväxt i svensk rätt, mötet med Europarätten och utblickar mot den skadeståndsrättsliga utvecklingen i USA vad gäller skyddet för privatlivet. Johanna Chamberlain disputerade den 9 oktober vid Uppsala universitet.

Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd av Tova Bennet, Lunds universitet (Norstedts juridik) 

Till skillnad från de flesta andra straffsystem, saknas krav på tillräknelighet för straffansvar i brottsbalken. Alla människor anses ha ansvarsförmåga, kunna ansvara för sina handlingar. I avhandlingen undersöks de straffrättsliga förutsättningarna för skuld om gärningspersonen lider av exempelvis en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället. Tova Bennet disputerade den 25 september vid Lunds universitet.

Samhälle

Gangsterparadiset : så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd av Lasse Wierup, Bokförlaget Forum.

Den kriminella gängmiljön i Sverige har ökat explosionsartat och består i dag av mer än 350 olika grupperingar, en tredubbling jämfört med 2010. I sin nya bok, Gangsterparadiset, skildrar DN:s kriminalreporter Lasse Wierup hur dessa kriminella gäng och nätverk har kunnat etablera sig och hur samhället har misslyckats med att stoppa utvecklingen. Genom att kartlägga 183 individer – medlemmar i några av de mest våldsamma grupperingarna som Märstanätverket och Rinkebynätverken Shottaz och Dödspatrullen med flera – blottlägger han gärningsmännens drivkrafter och polisens brister. Samhällets oförmåga att förstå problematiken har gjort att Sverige utvecklats till ett gangsterparadis, enligt författaren.  

Annons
Annons