search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2020/0909 Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)

R-2020/0996 Promemorian Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

R-2020/1074 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

R-2020/1095 Promemorian Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag

R-2020/1115 Promemorian Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning

R-2020/1140 Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

R-2020/1143 Promemorian Förslag till ny föreskrift om rättshjälp

R-2020/1218 Domstolsverkets hemställan om ändringar i notarieförordningen (1990:469)

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons