search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Överväg att överklaga när klienten inte kan nås

En advokat som inte kan nå sin klient för att få ett besked om överklagande bör ändå överväga att överklaga. Detta enligt Advokatsamfundets nya råd om uppdrag för svaga eller utsatta klienter.

I slutet av augusti presenterade Advokatsamfundets styrelse en uppdaterad promemoria om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter. Promemorian har försetts med två nya avsnitt, som tar sikte på att vägleda advokater för att ge mer och tydligare vägledning i situationen när klienten inte går att nå inför ett eventuellt överklagande.

Råden skiljer sig något åt för olika typer av uppdrag. Avsnitt 2.8 i promemorian handlar om försvarare. Där konstaterar promemorian att en advokat har en långtgående skyldighet att förvissa sig om huruvida klienten vill överklaga eller inte, enligt praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd. Det innebär att det, efter ett avgörande som har gått klienten emot, som regel inte är tillräckligt att försöka nå klienten bara med brev och telefon på senast kända postadress och telefonnummer.

Om klienten ändå inte går att nå, och advokaten inte har kunnat fastställa klientens inställning till att överklaga, måste advokaten överväga att ändå överklaga för att undvika rättsförlust för klienten. Samtidigt måste försvararen beakta om ett överklagande riskerar att försätta klienten i ett sämre läge än tidigare – till exempel genom att åklagaren anslutningsöverklagar, och klienten därmed kan bli dömd till ett strängare straff.

Avsnitt 5.2.6 i promemorian handlar om asylärenden. Här konstaterar styrelsen att advokatens utgångspunkt alltid bör vara att klienten vill överklaga beslut som har gått klienten emot. Även om advokaten inte kan få besked om detta, är advokaten därför skyldig att överklaga sådana beslut.

Advokatsamfundets promemoria Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter finns på Advokatsamfundets webbplats.