search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nej till längre häktningstider

 Advokatsamfundet avstyrker Justitieutskottets förslag om förlängning av tidsgränsen för häktning till nio månader. Tidsgränsen bör i stället, som regeringen föreslagit i en proposition (prop. 2019/20:129), vara sex månader, anser Advokatsamfundet.

 Advokatsamfundets skriver i sitt remissvar att utskottets förslag om en förlängning av häktningstiden till nio månader kommer i ett sent skede av lagstiftningsprocessen, trots att frågan utretts under flera år och utan att någon egentlig kritik har anförts från remissinstanserna.

Justitieutskottets angivna skäl för förslaget är att brotten blivit mer svårutredda och att misstänkta avsevärt kan försvåra brottsutredningarna. Enligt Advokatsamfundet finns det inga belägg för denna upp­fattning. Förslaget om förlängning saknar dessutom, enligt samfundet, tillräckliga överväganden i fråga om den grundläggande principen om proportionalitet.

Annons
Annons