search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kvällsberedskap för offentliga försvarare väcker intresse

742 advokater hade i september angett att de är beredda att ta uppdrag som försvarare under kvällar och nätter. Antalet uppdrag är dock än så länge litet.

Från och med den första september har landets tingsrätter beredskap för att i särskilt brådskande fall kunna besluta om förordnande av offentlig försvarare utanför ordinarie kontorstider och den beredskap som sedan tidigare finns under helger.

Intresset från advokaterna för de nya uppdragen har hittills varit ganska stort.
Den 15 september hade 742 advokater uppgett att de är intresserade av uppdrag som försvarare under kvällar och nätter. Vid samma tidpunkt hade det kommit in 11 framställningar om kvällsberedskap.

Advokater som är intresserade av förordnanden som försvarare utanför ordinarie kontorstider anmäler detta på Advokatsamfundets webbplats. 

– För att systemet ska fungera bra är det viktigt att den som listat sig för kvällsberedskap tillfälligt avregistrerar sig om advokaten vet att man inte kan vara tillgänglig viss tid, säger Advokatsamfundets chefsjurist Johan Sangborn, som tillägger att man annars som listad advokat normalt har att åta sig uppdragen.

Den beslutade reformen med kvällsberedskap för förordnande av offentliga försvarare var tidigare planerad att träda ikraft den 1 april 2020, men senarelades på grund av coronapandemin.

Kort om kraven
För advokat som vill stå till förfogande för förordnande som offentlig försvarare med jourberedskap gäller följande:

1. Bör ha minst två års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 20 huvudförhandlingar.

2. Kunna inställa sig till förhör inom högst två timmar. Detta innebär normalt att advokat registrerar sig inom den domkrets inom vilken han eller hon är verksam eller som annars medger inställelse inom maximalt två timmar.

3. Avregistrera sig från uppdragstypen om resa eller andra omständigheter omöjliggör inställelse enligt punkt 2.

4. Tillse att kontaktuppgifter på personkortet på Advokatsamfundets webbplats alltid är aktuella.

Anmälan och avregistrering görs på Advokatsamfundets webbplats, under Mina sidor/Domstolsförordnanden, uppdragstyper (inloggning krävs).

Annons
Annons