search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Danmark digitaliserar disciplinförfarandet

Advokatnævnet, danska Advokatsamfundets motsvarighet till disciplinnämnden, har digitaliserat sina ärenden och skapat en klagomålsportal. 

Advokatnævnets digitaliserade disciplinförfarande togs i drift i september. Nu kan den som är missnöjd med en dansk advokats arvode eller agerande göra en anmälan direkt via Advokatnævnets webbplats. Skriftväxlingen i ärendena sker inte med post utan digitalt genom en ”klagomålsportal”, där parterna kan ta del av alla handlingar, svara på yttranden och ta del av Advokatnævnets avgörande. Advokaten underrättas om klagomålet med e-post och kan liksom den klagande genast logga in i portalen med en sms-kod för att läsa dokument och svara.

Mette Green van de Ven, chef för Advokatnævnets sekretariat, tror att digitaliseringen gör att sekretariatet behöver lägga mindre tid på att precisera klagomålet. Hon tror också att handläggningstiden blir kortare, genom att parterna kan lämna fullständiga upplysningar redan från början och ta bort upplysningar som inte är relevanta för saken ur dokument som ges in.

Om Advokatnævnet
Till skillnad från Advokatsamfundets disciplinnämnd i Sverige prövar danska Advokatnævnet inte bara disciplinärenden, utan också arvodesärenden. Advokatnævnets sammansättning skiljer sig från Advokatsamfundets disciplinnnämnd i Sverige: Advokatnævnets ordförande och två vice ordförande är domare och utses av ordföranden i Danmarks högsta domstol, Højesteret. Nio ledamöter i Advokatnævnet utses av Danmarks justitieminister och nio ledamöter väljs bland advokater av danska Advokatsamfundet. I Sverige är disciplinnämndens ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter advokater som väljs av Advokatsamfundets fullmäktige, medan tre offentliga representanter utses av regeringen.

Annons
Annons