search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2020/0514 Promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

R-2020/0523 Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

R-2020/0641 Betänkandet Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7)

R-2020/0660 Betänkandet Hållbar terrängkörning (SOU 2019:67)

R-2020/0726 Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

R-2020/0734 Betänkandet Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)

R-2020/0816 Promemorian Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

R-2020/0859 Föreskrift (UHMFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

R-2020/0861 Föreskrift (UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID

R-2020/0865 Promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

R-2020/0875 Promemorian Kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen

R-2020/0959 Promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons