search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Skiljeförfarande : en kommentar
Författare: Stefan Lindskog
Förlag: Norstedts juridik

Stefan Lindskogs djupa, probleminriktade och omfattande kommentar till lagen om skiljeförfarande har nu reviderats och kommit ut i en tredje upplaga. Den ersätter andra upplagan från 2012 som är föråldrad främst på grund av de ändringar av lagen som trädde i kraft år 2019. I denna upplaga har även ny rättspraxis och ny litteratur tillkommit.

Commercial arbitration in Sweden
Författare: Finn Madsen
Förlag: Jure

Detta verk som nu utkommer i en femte reviderad engelsk upplaga kommenterar utförligt den svenska lagen om skiljeförfarande med de ändringar som trädde i kraft 1 mars 2019 och de reviderade reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Boken innefattar nytt material fram till den 1 mars 2019. Boken innehåller som bilagor den senaste engelska texten av skiljedomsreglerna, de förenklade skiljedomsreglerna och medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.  

Guide till SCC:s skiljedomsregler

A Guide to the SCC Arbitration Rules av Jakob Ragnwaldh, Fredrik Andersson, Celeste E. Salinas Quero, Kluwer Law international.

En praktiskt inriktad guide till Stockholms Handelskammares reviderade skiljedomsregler som trädde i kraft den 1 januari 2017. Boken är den första och enda som detaljerat kommenterar reglerna, artikel för artikel, på engelska. Fokus ligger på hur SCC:s regler används i praktiken och följer regelverket i kronologisk ordning.

Juridikens hjältar

Jussens helter av Hans Petter Graver, Universitetsforlaget

Hans Petter Graver presenterar tolv jurister som under historiens gång – från 1600-talets häxprocesser till nutidens diktaturer – valt att stå upp mot auktoritära maktapparater och istället följt sitt eget samvete. De tolv avsnitten om  ”juridikens hjältar” finns att läsa i sin helhet på Universitetsforlagets webbsida Juridika Innsikt. Hans Petter Graver, professor vid Universitetet i Oslo, har skrivit en rad böcker och artiklar inom bland annat förvaltningsrätt, rättssociologi, retorik och rättshistoria.   

Antologi

Freedom of religion – an ambiguous right in the contemporary European legal order, Hart publishing. 

Denna antologi, under redaktion av Hedvig Bernitz och Victoria Enkvist, samlar tolv artiklar som belyser olika perspektiv på begreppet religionsfrihet i olika europeiska länder mot bakgrund av Europakonventionen, Europeiska stadgan för grundläggande rättigheter och andra internationella fördrag. Den innehåller bidrag från ledande svenska, nordiska och internationella forskare inom området. Boken ingår i serien Swedish studies in European law (SSEL) av Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF). SNEF som ingår i regeringens satsning på forskning om Europasamarbetet anordnar konferenser och seminarier samt ger ut ett stort antal publikationer.  

Tre vänböcker

Vänbok till Mikael Mellqvist (Jure)

Under våren 2020 gick Mikael Mellqvist i pension från tjänsten som lagman vid Gotlands tingsrätt. För att hedra hans långa karriär inom juridiken, bland annat som domare, lagstiftare, författare och rättsvetare, har han tillägnats en vänbok. Bidragen är författade av kollegor och vänner inom bland annat universiteten och domstolarna.

Vänbok till Anders Lagerstedt : studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (Jure)

En vänbok har tillägnats Anders Lagerstedt med anledning av hans 70-årsdag i maj 2020. Anders Lagerstedt har varit verksam som forskare och universitetslektor vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet, sedan början av 1970-talet. Utöver sin lärargärning är han författare/medförfattare till läroböcker i associationsrätt. Bidragen i vänboken är författade av kollegor, vänner och elever. 

Vänbok till Sverker Scheutz : om rätt och att undervisa rätt (Iustus).

Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, har tillägnats en omfattande vänbok för sina insatser inom juridiken – särskilt som lärare och pedagog. De närmare 40 uppsatserna i boken behandlar olika offentligrättsliga teman.  

Bitte Wölkert
Annons
Annons