search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

17. Publicering. Advokat hade allvarligt åsidosatt sin tystnads­plikt och diskretionsplikt. Varning.

Beslut 2020.

Beslutet i sin helhet.

Bakgrund

Advokat A har på sin hemsida en presentation av sig själv. Av presentationen framgår bl.a. följande. 

A har varit anlitad i ett flertal uppmärksammade mål:

Som försvarsadvokat för [namn], vid ■■■■■■■■■■■■■■■■■  tillsammans med advokat B, rörande morden på

1) [namn] ([domstol] beslut [datum], mål nr [mål nr]),

2) [namn] ([domstol] beslut [datum], mål nr [mål nr]) samt

3) [namn] ([domstol] beslut [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för den person som frikändes för mord på en ■■■■■■■■■■■ i [ort] ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr]), där ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ och klienten är därmed helt frikänd ([domstol] beslut [datum], mål nr [mål nr]). 

Som försvarsadvokat för en av de misstänkta i ■■■■■■■■■■■■■■■■ mot [organisation] ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr] och [mål nr])

Som försvarsadvokat för en medlem i [organisation] som frikändes från grov misshandel vid en större rättegång rörande en konflikt med [organisation] ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för den påstådda huvudmannen i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr]) 

Som försvarsadvokat för en medlem i [organisation] som frikändes från grov misshandel, grovt rån och grov skadegörelse i en av de största ■■■■■■■■■ rättegångarna ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för den s.k. ■■■■■■■■■■■■■■■■■ i ”■■■■■■■■■-målet”, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för den påstådde skytten som frikändes för ett mord i [ort] ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för en medlem i [organisation] som frikändes från grovt narkotikabrott ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för den påstådda huvudmannen i ett mål om utpressning och försök till grov mordbrand mot ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för en av de misstänkta i det s.k. ■■■■■■■■■■■■■■■ i [domstol] ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för en av de misstänkta huvudmännen i det största ■■■■■■■■■■■■■■■ målet i svensk rättshistoria ([domstol] dom [datum], mål nr [mål nr]). Klienten frikändes.

Som försvarsadvokat för en person misstänkt för mordförsök. Klienten frikändes av tingsrätten ([domstol] [datum], mål nr [mål nr])

Som försvarsadvokat för en person misstänkt för mordförsök i två fall, grovt narkotikabrott i två fall, narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott och grovt vapenbrott bl.a. Klienten frikändes i både tingsrätt och hovrätt från allt utom det grova vapenbrottet som han erkänt ([domstol] [datum], mål nr [mål nr]).

Som offentligt biträde åt en x-årig pojke misstänkt för mord i det s.k. ■■■■■■■■■■■■■■■-målet, där ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ([domstol], [datum], mål nr [mål nr]).

Som försvarsadvokat åt en ung kvinna misstänkt för medhjälp till mord och grovt vapenbrott på [ort] sommaren [år]. Klienten frikändes från medhjälp till mord och dömdes endast för grovt vapenbrott ([domstol] [datum], mål nr [mål nr]).

Som försvarsadvokat åt en person som påstås vara medlem i den s.k. ”■■■■■■■■■■■■■”, som dömts för ett grovt vapenbrott ([domstol], [datum], mål nr [mål nr]).

Som försvarsadvokat åt en person som påstås vara medlem i grupperingen ”■■■■■■■■■■■■■■■”, misstänkt för grovt vapenbrott och grovt häleri. Klienten blev frikänd från det grova vapenbrottet ([domstol], [datum], mål nr [mål nr]).

Advokatens yttrande

A har i en skrivelse, som inkom till Advokatsamfundet den 1 mars 2020, yttrat sig över sin hemsida och i huvudsak anfört följande.

Han har aldrig ens reflekterat över att innehållet på den refererade sidan skulle strida mot VRGA, då det endast utgörs av en beskrivning av hans bakgrund, hans intressen och en sammanställning av domar utan namngivande av klienten. Han har sett det som en presentation av vem han är och vad han åstadkommit i form av en meritlista, vilket torde vara synnerligen vanligt förekommande bland advokater, om än i varierad form.

Efter att ha granskat kommentarerna till VRGA är det enda som han kan hitta som förefaller beröra innehållet på sin sida det som anges på sidan 8 under punkten 2.2.2. ”En advokat är skyldig att iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.” I kommentaren anges följande. ”Uppgifter som har anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om kan enligt styrelsens mening omfattas av diskretionsplikten, även om uppgifterna inte omfattas av advokatens tystnadsplikt. Som exempel på uppgifter som omfattas av diskretionsplikten kan nämnas domar, beslut, artiklar i media och andra offentliga dokument.”

En första omständighet som är av vikt är att ingen av uppgifterna på sidan har anförtrotts honom inom ramen för advokatverksamheten och det är inte heller något som han därmed fått kännedom om. Som han läser kommentaren åsyftar den information som klienten lämnat till advokaten eller som denne fått kännedom om vid utförandet av uppdraget i form av domar, beslut, artiklar i media, inte det som är resultatet av advokatens utförande av uppdraget.

Värt att notera är att det i hans fall rör sig om brottmål och inte civilmål, där han varit förordnad som offentlig försvarare och inte anlitad som privat ombud. Han har inte namngivit en enda person. Samtliga domar som är refererade i förteckningen har rönt stor uppmärksamhet i riksmedia där även hans namn har angetts i samband med målen och han har i de flesta fallen, men inte alla, intervjuats av journalister. Hans namn har angetts i samband med målet i såväl åtal som dom i offentliga handlingar. Klienterna har samtyckt till att han yttrat sig i media och dessutom begärt att han skulle föra fram deras position offentligt.

Synsättet att det skulle strida mot VRGA att en advokat anger att den företrätt en icke namngiven person i ett specifikt mål väcker frågor.

1. Kan en brottmålsadvokat besvara frågor från journalister rörande offentliga förordnanden om det anses strida mot VRGA att bekräfta att man företräder klienten?

2. Är det skillnad på om det görs i skrift i egen publikation (exempelvis på advokatbyråns ”hemsida”), i skrift, av annan, i annans publikation men då uppgiften ändå kommer från advokaten (exempelvis då advokaten citeras av TT)?

3. Gäller detta även vid intervjuer i videoformat om det ställs frågor till advokaten om ett känt mål där advokaten företrätt en specifik klient? Hur hänger det ihop med alla intervjuer som görs med advokater i söndagsintervjuer i P1, SVT och andra seriösa kanaler?

4. Är det någon skillnad på ett omnämnande på en hemsida och på sociala medier t.ex. Facebook och Instagram?

5. Får en advokat hålla föredrag utifrån ett uppmärksammat mål eller är inte det heller tillåtet eftersom advokaten då kopplas till klienten?

6. Hur ser advokatsamfundet på att en av medlemmarna i disciplinnämnden har liknande referenser på sina hemsidor? På vilket sätt skiljer det sig från hans förteckning (bortsett från att A har fler fall?)

I samtliga fall som angetts ovan kommer uppgiften att advokaten varit ombud i ett specifikt fall att finnas kvar på Internet eller annan media och vara sökbar information.

Han har svårt att se att det skulle vara allvarligare att presentera informationen på det sätt han valt att göra jämfört med att informationen finns i en mycket stor mängd artiklar, intervjuer och dokumentärer med långt mer detaljerat innehåll än det han angett.

A har lämnat in utdrag från advokat X:s hemsida. 

Ärendets fortsatta ­handläggning 

Vid sammanträde den 16 april 2020 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta upp ett disciplinärende mot A. I samband med underrättelsen av beslutet bereddes A tillfälle att yttra sig.  

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A publicerat namn på en tidigare klient i brottmål avseende mord, namn på målsägandena samt uppgifter om hovrättens beslut och målnummer. Därutöver har A i ett stort antal fall även publicerat uppgifter om tidigare klienter i brottmål och om målsägande som varit motparter, med uppgift om målnummer och beslut.

Den omständigheten att en klient lämnat medgivande till att klientens advokat uttalar sig i media under, eller i nära anslutning till, en aktuell brottmålsrättegång eller annat rättsligt förfarande, kan enligt nämndens mening inte tas till intäkt för att klienten har givit advokaten tillåtelse att långt därefter lämna ut uppgifter om dessa uppdrag, på ett sådant sätt att klienten, målsäganden eller andra kan identifieras. A har inte ens påstått att han har erhållit klienternas tillåtelse att göra så.

Genom vad som förevarit har A allvarligt åsidosatt sin tystnadsplikt och diskretionsplikt.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons