search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Det finns inga rutinärenden i disciplinnämnden

Anna Steén, delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö, har engagerat sig mycket i Advokatsamfundet. Hon är ledamot av disciplinnämnden sedan 2018 och ingick i samfundets huvudstyrelse 2004–2010.

Varför vill du engagera dig i ­advokatetikfrågorna?

– Vår etik är det som skiljer oss från andra juridiska rådgivare och konsulter. Vi behöver upprätthålla en hög etik och agera professionellt för att bygga varumärket advokat och för att se till att både klienter och andra i vårt samhälle har fortsatt förtroende för oss och respekterar den roll vi har. Om vi fortsätter att hålla hårt i våra kärnvärden och förmedla kunskap om vår roll och vår etik till andra, tror jag att vårt varumärke kommer att vara fortsatt starkt. Men det är viktigt att ”hålla i” och inte släppa på våra grundläggande principer.

Vad är intressant med att föreläsa om advokatetik?

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att sprida kunskap om våra etiska regler. Den yngre generationen som genomgår advokatexamen blir ofta väl pålästa och kunniga i början av karriären, men det är ett ständigt arbete att hålla sig à jour med vårt etiska regelverk. Genom att föreläsa utvecklar jag min egen kunskap inom området. Jag tvingas följa med och hålla mig uppdaterad. Att diskutera etiska frågor med yngre kollegor, som är nya i sin yrkesroll och på väg in i advokatyrket, är inspirerande. Men det är också intressant att föra samtal med någon som varit verksam under många år och sett advokatetiken förändras i takt med att yrkets förutsättningar förändrats, till exempel genom att vi fått ”kontoret på fickan” och med sociala mediers inträde i samhället.

Hur upplever du uppdraget i ­disciplinnämnden?

– Det är ett både stimulerande och viktigt uppdrag. Ju mer vi i nämnden kan bidra med att ge vägledning till ledamöterna i etiska frågor och dra upp gränserna för vad som är tillåtet och otillåtet, desto bättre. Mina kollegor i nämnden är väldigt kloka, vilket innebär att det blir många stimulerande och spänstiga diskussioner under mötena, med högt i tak. Uppdraget har också gjort att jag blivit bättre som föreläsare i advokatetik eftersom jag fått ta del av praxis och har många exempel att dela med mig av. 

Vilka ärenden i disciplinnämnden är mest intressanta?

– De svårbedömda intressekonfliktsfrågorna är nog de mest intressanta, särskilt om de berör något område inom affärsjuridiken som jag har egen erfarenhet av. Men det kan också vara intressant med praktiska och mer verksamhetsanknutna frågor, till exempel arvodesfrågor som blir väldigt konkreta.

– Ibland kan också omständigheterna i sig vara det intressanta. Ordspråket att verkligheten överträffar dikten stämmer verkligen på vissa av våra ärenden.

Vad har överraskat dig mest med arbetet i disciplinnämnden?

– Trots att jag hade hört det innan, blev jag förvånad över hur mycket tid som arbetet tar och hur många förberedelsetimmar som krävs inför nämndsammanträdena. Mängden ärenden, men framför allt mängden material i varje ärende, är betydligt större än jag trodde.  

Hur skiljer sig arbetet i disciplinnämnden från det i styrelsen?

– Det blir ett tightare och närmare samarbete i disciplinnämnden eftersom vi är färre ledamöter i nämnden. I prövningsavdelningarna i nämnden är vi bara tre ledamöter och det innebär att man arbetar nära varandra och lär känna varandra väl. Eftersom vi enbart ägnar oss åt myndighetsutövning i nämnden  – till skillnad från huvudstyrelsen som hanterar många olika typer av ärenden – krävs det en annan noggrannhet vid genomgång av handlingar och författande av beslut. Det finns inga ”rutinärenden” i nämnden.

Annons
Annons