search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2019/2535 Departementspromemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

R-2020/0169 Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)

R-2020/0292 Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

R-2020/0312 Departementspromemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

R-2020/0313 Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

R-2020/0354 Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

R-2020/0355 Betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)

R-2020/0379 Promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

R-2020/0453 Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

R-2020/0519 Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

R-2020/0639 Promemorian Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

R-2020/0640 Promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

R-2020/0642 Delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

R-2020/0646 Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

R-2020/0668 Departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott i fråga om personuppgiftsbehandling (Ds 2019:1)

R-2020/0672 Promemorian Förslag till nya gruppregler och distributionsregler för tjänstepensionsföretag

R-2020/0681 Promemorian Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

R-2020/0807 Promemorian Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

R-2020/0809 Utkast till lagrådsremiss – Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

R-2020/0819 Promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

R-2020/0833 Utkast till proposition Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

R-2020/0904 Promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete

R-2020/0944 Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons